اندروید کلوب http://android808.mihanblog.com 2020-09-27T10:31:54+01:00 text/html 2020-01-17T03:48:52+01:00 android808.mihanblog.com حسین احمدی اموال مشمول مالیات بر ارث http://android808.mihanblog.com/post/108 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 24pt; line-height: 36.8px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; color: red;">مالیات بر ارث</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 27.6px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; color: rgb(0, 176, 80);">مالیات بر ارث چیست؟</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://faraztax.com/%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%ab/" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">مالیات بر ارث</span></a><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">&nbsp;مالیاتی است که وراث برای دریافت سهم الارث خود باید به اداره امور مالیاتی کشور پرداخت کنند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">وراث برای فروش و انتقال اموال متوفی باید ابتدا نسبت به اخذ&nbsp;</span><a href="http://faraztax.com/%d8%a7%d9%86%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%ab%d8%aa/" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">انحصار وراثت</span></a><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">&nbsp;اقدام نمایند و پس از آن&nbsp;</span><a href="http://faraztax.com/%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%ab/" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">مفاصاحساب مالیات بر ارث</span></a><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">&nbsp;اموال متوفی را با پرداخت مالیات اموال او دریافت خواهند کرد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">پس از آن اجازه ی فروش اموال را خواهند داشت.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 27.6px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; color: rgb(0, 176, 80);">اموال مشمول مالیات بر ارث</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">هزینه های کفن و دفن و همچنین بدهی های متوفی در صورتی که بتوان آن ها را با مدارکی اثبات کرد ، از&nbsp;</span><a href="http://faraztax.com/%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%ab/" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">اموال مشمول مالیات بر ارث</span></a><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">&nbsp;کسر می شود.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">وراث می بایست تمامی اموال و دارایی ها و همچنین بدهی های متوفی را در اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور دارایی محل سکونت متوفی ابراز کنند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 27.6px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; color: rgb(0, 176, 80);">نرخ مالیات بر ارث</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">نرخ مالیات بر ارث با توجه به نسبت وراث و متوفی و همینطور نوع و میزان دارایی های بجا مانده از او متفاوت است.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 27.6px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; color: rgb(0, 176, 80);">طبقه بندی وراث</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">وراث ازنظر قانون مالیات‌های مستقیم به سه‌طبقه تقسیم می‌شوند</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">:</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; margin: 0in 0.75in 10pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11.5pt; line-height: 17.6333px; font-family: IRANSans, serif; color: rgb(102, 102, 102);">1-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ابتدا وراث طبقه اول که عبارت‌اند از پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد هستند</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">.</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; margin: 0in 0.75in 10pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11.5pt; line-height: 17.6333px; font-family: IRANSans, serif; color: rgb(102, 102, 102);">2-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">سپس وراث طبقه دوم قرار دارند که شامل اجداد، برادر، خواهر، و اولاد آن‌ها می شود.</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; margin: 0in 0.75in 10pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11.5pt; line-height: 17.6333px; font-family: IRANSans, serif; color: rgb(102, 102, 102);">3-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">و بعد از آن، وراث طبقه سوم قرار دارد که شامل عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آن‌ها است</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; margin-right: 0.25in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img title="مالیات بر ارث" src="http://up.jozveh92.ir/view/3058150/tax.jpg" alt="مالیات بر ارث" width="550" height="309" style="max-width: 100%; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; font-size: 18.6667px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 27.6px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; color: rgb(0, 176, 80);">اموال معاف از مالیات بر ارث</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://faraztax.com/%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%ab/" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اموال معاف از مالیات بر ارث</span></a><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;<span lang="AR-SA">، عبارت است از:</span></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; margin: 0in 1in 10pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده ‌نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">دیه</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">و مانند آن‌ها حسب مورد که یکجا و یا به‌طور مستمر به</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal;">ورثه متوفی</span></strong><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">پرداخت می‌شود</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">.</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; margin: 0in 1in 10pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اموالی که برای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای مذکور در ماده (</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">۲)&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">قانون مالیات‌ها مورد</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">وقف</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">یا نذر یا حبس واقع شود البته به‌شرط تأیید سازمان‌ها و نهادهای مذکور</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">.</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; margin: 0in 1in 10pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اثاث البیت محل سکونت متوفی</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; margin: 0in 1in 10pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Wingdings;">ü<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اموالی که جزء</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal;">ماترک متوفی</span></strong><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بوده و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا بصورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">۲)&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">قانون مالیات‌ها قرارگیرد با تأیید اشخاص مزبور مشمول مالیات بر ارث قرار نمی‌گیرد</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">حنما سوالات زیادی در مورد مالیات بر ارث در ذهن شما وجود دارد که پاسخ آن را دریافت نکرده اید.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">سوالاتی از قبیل :</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">مالیات بر ارث اموال مختلف چند درصد است؟</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">نحوه پر کردن اظهارنامه مالیات بر ارث چگونه است؟</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">از چه معافیت هایی برای مالیات بر ارث می توان استفاده کرد و ...</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">برای یافتن پاسخ سوالات فوق و بسیاری از سوالات دیگر توصیه می کنیم به سایت&nbsp;</span><a href="http://faraztax.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">مشاوران مالیاتی فراز</span></a><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">&nbsp;به نشانی&nbsp;</span><a href="http://www.faraztax.com/" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">www.faraztax.com</span></a><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">&nbsp;مراجعه کنید و با یک&nbsp;</span><a href="http://faraztax.com/%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%ab/" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">مشاور مالیاتی</span></a><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;">&nbsp;خوب مشاوره رایگان داشته باشید!</span></p><div><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;IRANSansWeb(FaNum) Medium&quot;, serif;"><br></span></div> text/html 2019-12-11T18:32:35+01:00 android808.mihanblog.com حسین احمدی خودرو بر چیست؟ http://android808.mihanblog.com/post/107 <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">امداد خودرو | حمل خودرو | خودرو بر | خودروبر |&nbsp;</span><span style="font-size: medium;">09197060020</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">خودرو بر ثامن ارائه دهنده خدمات خودرو بر و حمل خودرو به صورت تخصصی و با بالاترین سطح کیفیت و مناسب ترین قیمت آماده خدمت رسانی به شما مردم عزیز می باشد خدمات خودرو بر ثامن شامل خودرو بر | حمل خودرو | کفی خودرو | امداد خودرو | خودروبر می باشد خودرو بر ثامن با ارائه بارنامه و بیمه نامه برای کلیه محموله ها با بالاترین سطح رضایت و مناسب ترین تعرفه در سراسر کشور به صورت شبانه روزی در خدمت شماست.</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px;"><img title="overcars.ir" src="http://s7.picofile.com/file/8381431668/khodrobar.jpg" alt="امداد خودرو | حمل خودرو | خودرو بر | خودروبر" width="500" height="262" style="max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">انواع خدمات امداد خودرو</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><a title="خودرو بر" href="https://overcars.ir/" target="_blank" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">خودرو بر</a></span></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">خودرو بر ثامن ارائه دهنده خدمات تخصصی در حوزه خودرو بر و کلیه خدمات وابسته به خودرو بر با مناسبت ترین قیمت و بالاترین کیفیت می باشد</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><a title="حمل خودرو" href="https://overcars.ir/" target="_blank" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">حمل خودرو</a></span></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">حمل خودرو ثامن ارائه دهنده خدمات تخصصی حمل خودرو و کلیه خدمات مرتبط در حوزه حمل خودرو با بالاترین سطح کیفیت و قیمت مناسب می باشد</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">امداد خودرو</span></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">امداد خودرو ثامن ارائه دهنده خدمات حرفه ای در حوزه امداد خودرو و کلیه خدمات وابسته به امداد خودرو آماده امداد رسانی به شما مردم عزیز می باشد</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><a title="خودروبر" href="https://overcars.ir/" target="_blank" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">خودروبر</a></span></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">خودروبر ثامن ارائه دهنده خدمات تخصصی و حرفه ای در حوزه خودروبر و حمل خودرو و کلیه خدمات وابسته به خودروبر به صورت شبانه روزی و با بالاترین سطح کیفیت آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;">&nbsp;</p><hr style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(238, 238, 238); color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px;"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px;"><img title="خودروبر ثامن" src="http://s6.picofile.com/file/8381437500/EMDAD2.jpg" alt="امداد خودرو" width="580" height="326" style="max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><h2 style="color: rgb(17, 17, 17); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: justify;">امداد خودرو چیست ؟</h2><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">هر وسیله ی ساخته شده توسط بشر ، بی نقص نیست و امکان خرابی آن وجود دارد ، وسیله نقیله نیز این قاعده مستثنی نبوده و گاهی اوقات ممکن است دچار نقص و خرابی باشد ، حال با خود فکر کنید که اگر این خرابی در زمان و مکان نا مناسبی رخ دهد ، مثلا زمانی که در سفر هستید ، در جاده ای که چندین کیلومتر تا شهر فاصله دارد ، خودرو یا وسیله ی نقلیه شما دچار نقص فنی شود و دیگر روشن نشود و یا حرکت نکند ، چه اتفاقی برای خودرو شما می افتد؟ خب قطع به یقین به مقصد خود نخواهید رسید اگر به فکر چاره ای نباشید. در این جا امداد خودرو و خودرو بر ها وارد عمل می شوند تا با سرویس دهی مشکل شما را حل کنند ، خودرو بر ها خودرو شما را به نزدیک ترین مکانیکی می رساند تا نقص فنی آن برطرف کند و شما بتوانید به مسافرت خود ادامه دهید. این سناریو فقط یکی از اهداف سرویس دهی امداد خودرو و خودرو بر ها بود. سناریو بعدی که امیدوارم که خدا هیچوقت نصیب شما نکند ، تصادف است . اگر خدای نکرده خودرو شما تصادف کند و آسیب ببیند ، شما نیاز به امداد خودرو دارید تا خودرو شما را به مراکز بیمه منتقل کند .</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px;"><span style="font-size: medium;">خودروبر ثامن به آدرس اینترنتی&nbsp;<strong>www.overcars.ir</strong>&nbsp;در تهران و سایر شهرستان ها آماده خدمت رسانی در هر زمان و شرایط آب و هوایی به شما شهرواندان عزیز می باشد.<span style="color: rgb(227, 92, 0); font-family: byekan, calibri;">&nbsp;</span></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px;"><span style="font-size: medium;"><strong><a title="خودروبر تهران" href="https://overcars.ir/" target="_blank" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">خودروبر تهران</a></strong>&nbsp;به معنی خدمات رسانی به شهروندان تهرانی نیست ، به این معنی است که محل خرابی خودرو شما اگر کلان شهر تهران باشد ، گفته می شود . معمولا شرکت های خودرو بر از شماره های مختلفی برای&nbsp;<strong><a title="خودروبر شهرستان" href="https://overcars.ir/" target="_blank" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">خودروبر شهرستان</a></strong>&nbsp;ها استفاده می کنند.</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: x-large; color: rgb(128, 0, 0);">شماره تلفن شرکت خودروبری ثامن در تهران و سایر شهرستان ها&nbsp;</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: x-large; text-align: justify; color: rgb(128, 0, 0);">09197060020</span></strong></p> text/html 2019-12-11T18:28:06+01:00 android808.mihanblog.com حسین احمدی ما در شرکت ایران محتوا دقیقاً چه کاری انجام می‌دهیم؟ http://android808.mihanblog.com/post/106 <div><br></div><div><h1 dir="RTL" style="color: rgb(17, 17, 17); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img title="شرکت تولید محتوا ،راهنمای کامل و رازهای انتخاب آن" src="http://s6.picofile.com/file/8381309868/1.jpg" alt="شرکت تولید محتوا ،راهنمای کامل و رازهای انتخاب آن" width="600" height="406" style="max-width: 100%;"></h1><h1 dir="RTL" style="color: rgb(17, 17, 17); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</h1><h1 dir="RTL" style="color: rgb(17, 17, 17); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA">شرکت تولید محتوا ،راهنمای کامل و رازهای انتخاب آن</span></h1><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">شما برای این که بتوانید محتوای موردنیاز کسب و کار خود را تولید کنید، چندین انتخاب دارید که یکی از آن‌ها گرفتن خدمات از یک&nbsp;</span><strong><a href="https://ircontent.com/blog/guide-to-selecting-content-creation-company/" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif;">شرکت تولید محتوا</span></a></strong><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">&nbsp;است. در این مطلب به طور مفصل توضیح می‌دهیم که چگونه یک تیم تولید محتوا برای خود انتخاب کنید، تا محتوای با کیفیت و به‌روزی برای شما ایجاد کنند</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">اول از هر چیز این نکته را گوشزد می‌کنیم که هیچ اجباری نیست با گروه‌های تولید محتوا کار کنید. شما خودتان هم می‌توانید کار تولید محتوای کسب و کارتان را انجام دهید؛ ولی باید تخصص لازم را در این زمینه را کسب کنید</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: maroon;">شما در انتخاب تولید کننده محتوا گزینه‌های متفاوتی پیش رو دارید</span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: irbold, serif; color: maroon;">:</span></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 15pt; font-family: Arial, sans-serif; color: navy;"><span style="font-family: irbold, serif;">1)&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; font-family: Arial, sans-serif; color: navy;">شرکت‌ تولید محتوا</span></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">گروهی از افراد حرفه‌ای در زمینه تولید محتوا افرادی از قبیل: کپی رایتر، مترجم، ویراستار، عنوان نویس، بارگذاری کننده در سایت، مدیر محتوا، استراتژیست محتوا و … هستند. همین تیم‌های تولید محتوا به دو دسته تقسیم می‌شوند</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">:</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">الف – در یک مکان ساکن هستند، ساعت کاری مشخصی در شرکت دارند و به صورت فیزیکی باید حضور داشته باشند</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">ب – همگی دورکار هستند و کارهایشان را در محل کار شخصی یا منزل خود انجام می‌دهند</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 15pt; font-family: Arial, sans-serif; color: navy;"><span style="font-family: irbold, serif;">2)&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; font-family: Arial, sans-serif; color: navy;">استخدام تولید کننده محتوا</span></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">در این روش یک یا چند متخصص تولید محتوا را در شرکت خود استخدام می‌کنید، تا فقط برای شما تولید محتوا انجام دهند</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 15pt; font-family: Arial, sans-serif; color: navy;"><span style="font-family: irbold, serif;">3)&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; font-family: Arial, sans-serif; color: navy;">استخدام فریلنسر یا دورکار تولید محتوا</span></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">در این روش یک یا چند متخصص تولید محتوا به صورت غیرحضوری کار شما را انجام می‌دهند</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">حالا که با انواع روش‌های استخدام متخصص تولید محتوا آشنا شدید، باید بگوییم که در این مقاله فقط با مورد اول کار داریم و می‌خواهیم به طور کامل توضیح ‌دهیم که چگونه یک شرکت تولید محتوای عالی انتخاب کنید</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><img title="تعریف کامل شرکت تولید محتوا" src="http://s6.picofile.com/file/8381309884/2.jpg" alt="تعریف کامل شرکت تولید محتوا" width="600" height="400" style="max-width: 100%;"></p><h2 dir="RTL" style="color: rgb(17, 17, 17); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 21pt; line-height: 29.96px; font-family: Arial, sans-serif; color: black; letter-spacing: -0.35pt;">تعریف کامل شرکت تولید محتوا</span></strong></h2><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">این نوع شرکت‌ها، هیچ تفاوتی با شرکت‌های دیگر ندارند و همه اجزای اصلی مثل مدیر، معاون، کارمندان و… را دارا هستند. در واقع این شرکت‌ها را گروهی از افراد تشکیل می‌دهند که هر کدام از آنها مسئولیتی را در تولید محتوا بر عهده دارد. فقط تفاوت شرکت‌های تولید محتوا با سایر شرکت‌ها در این است که حول یک تخصص خاص فعالیت می‌کنند</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">حالا بیایید با هریک از وظایف اعضای اصلی در شرکت‌های تولید محتوا آشنا شویم</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 15pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 51, 0);">مدیر شرکت</span></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">وظیفه مدیر شرکت این است که فعالیت‌ها و سیاست‌های کلی را جهت ‌دهد. این فرد درباره هرکدام از تخصص‌های تولید محتوا آگاهی لازم دارد؛ ولی کار جزئی انجام نمی‌دهد. مثلاً ویراستاری بلد است، ولی هیچ وقت زمانش را صرف ویراستاری یک متن 5 هزار کلمه‌ای نمی‌کند. مدیر شرکت، باید در زمینه‌های رهبری، تبلیغات، فن مذاکره، مدیریت بودجه و هزینه‌ها، تولید محتوا، کپی رایتینگ، ویراستاری و … آگاهی و تسلط مورد نیاز را داشته باشد</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 15pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 51, 0);">استراتژیست محتوا</span></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">قبل از معرفی وظیفه ایشان باید بدانید که استراتژی محتوا چیست؟ به طور خلاصه نقشه حرکت تولید محتوا از صفر تا صد یعنی روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه و حتی پنج ساله را تعیین می‌کند. همچنین تعداد، نوع و زمان بارگذاری محتواها را تعیین می‌کند</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">استراتژیست محتوا با توجه به بودجه، نوع محتوا و نکات مهم دیگری که مربوط به&nbsp;</span><strong><a href="https://ircontent.com/" target="_blank" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(202, 12, 86);">تولید محتوا</span></a></strong><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">است، استراتژی محتوای سایت را تعیین می‌کند. باید بگوییم که استراتژیست محتوا یکی از کلیدی‌ترین مشاغل در حوزه تولید محتوا است. زیرا با استراتژی محتوا همیشه می‌دانید چه هدفی دارید، کجا هستید، چقدر با هدف‌هایتان فاصله دارید. به طور کلی مثل یک نقشه در کنار شماست، تا راهتان را گم نکنید</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 15pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 51, 0);">مترجم</span></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">بعضی از سایت‌ها به دلیل موضوعاتی که دارند، احتیاج است در آنها محتوای ترجمه شده قرار بگیرد. البته به این آسانی‌ها هم که فکر می‌کنید نیست. چون بعد از ترجمه کلی تغییرات بر روی محتوا انجام می‌شود تا محتوا آماده انتشار شود. روال کار به این صورت است که موضوع به مترجم داده می‌شود و با توجه به موضوع و کلیدواژه، مطلب مورد نظر را تهیه می‌کند</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 15pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 51, 0);">تولید کننده محتوا</span></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">این فرد با استفاده از منابع مختلف محتوای موردنظر شما را تولید می‌کند. این فرد تخصص خوبی روی جمله بندی‌ها، عنوان‌ها، مقدمه، پایان بندی، داستان سازی و … دارد. یکی از مواردی که تولیدکننده محتوا انجام می‌دهد، این است که موارد اضافی که مترجم یادداشت کرده را حذف کند. می دانید که بعضی از مطالب نه به درد جامعه ما می‌خورد و نه کارایی لازم را برای ما دارد، پس بهتر است حذف شود</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 15pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 51, 0);">کپی رایتر</span></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">نویسنده‌ای خلاق است که در&nbsp;</span><strong><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">شرکت تولید محتوا</span></strong><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">&nbsp;فعالیت دارد و با نوشتن محتوای خود هدفی را دنبال می‌کند. هدفی که منجر به افزایش فروش خدمات و محصولات یک برند خاص می‌شود</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 15pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 51, 0);">ویراستار</span></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">کسی است که نگارش محتوا را بررسی می‌کند و با توجه به قوانین و اصول نگارش فارسی، محتوای خود را ویراستاری می‌کند</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 15pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 51, 0);">کنترل کننده محتوا</span></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">فردی که با استفاده از تمامی نکات (چک لیست) محتوا را به طور دقیق مطالعه می‌کند. سپس اگر مشکلی داشته باشد، آن را به مسئول مربوطه ارجاع می‌دهد، یا خودش ویرایش لازم را انجام می‌دهد</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 15pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 51, 0);">بارگذاری کننده محتوا</span></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">شخصی که محتوای تأیید شده را در وب سایت یا شبکه‌های اجتماعی به صورت تخصصی و با توجه به چارچوب‌های تعیین شده بارگذاری می‌کند</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">الان متوجه شدید هریک از اعضا در فرآیند تولید محتوا چه نقشی دارند؟ بسیارخب؛ پس به مجموعه از این افراد کنار همدیگر، تیم، گروه یا&nbsp;</span><strong><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">شرکت تولید محتوا</span></strong><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">&nbsp;می‌گویند. حال امکان دارد این تعداد یکی دو نفر کمتر یا بیشتر باشند. مثلاً بعضی شرکت‌ها چندین مترجم و ویراستار دارند تا بتوانند جوابگوی مشتریان متعدد خود باشند</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">اگر می‌خواهید کار تولید محتوای خود را به یک شرکت بسپارید، باید یک سری موارد رو بدانید تا بتوانید انتخاب هوشمندانه‌ای داشته باشید. ما به جای اینکه نکات مهم رو بگوییم، می‌خواهیم دروغ‌هایی که امکان دارد از این افراد بشنوید را با شما در میان بگذاریم، تا از افرادی که در حوزه تولید محتوا کار می‌کنند، شناخت بهتری داشته باشید</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img title="دروغ‌هایی که شرکت‌های تولید محتوا می گویند" src="http://s6.picofile.com/file/8381309926/3.jpg" alt="دروغ‌هایی که شرکت‌های تولید محتوا می گویند" width="600" height="406" style="max-width: 100%;"></p><h2 dir="RTL" style="color: rgb(17, 17, 17); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 21pt; line-height: 29.96px; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(153, 0, 0); letter-spacing: -0.35pt;">دروغ‌هایی که&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size: 21pt; line-height: 29.96px; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(153, 0, 0); letter-spacing: -0.35pt;">شرکت‌های تولید محتوا</span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size: 21pt; line-height: 29.96px; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(153, 0, 0); letter-spacing: -0.35pt;">&nbsp;می گویند</span></strong></h2><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">دروغ های&nbsp;</span><strong><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">شرکت تولید محتوا</span></strong><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">&nbsp;رو با یک مثال عینی که برای خود من اتفاق افتاده شروع می‌کنم. چند وقت پیش یک سایت معروف با من تماس گرفت و درخواست همکاری داشت. از آن جایی که یک شرکت طراحی سایت و سئو بود، برایم جالب بود که بدانم چطور کار می‌کنند. به همین منظور قبول کردم و گفتم روال کاری‌تان را توضیح دهید</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">گفتند که برای طراحی سایت و سئو مشتری زیادی دارند و غالباً این مشتری‌ها زمان و تخصص لازم برای تولید محتوا را ندارند. به همین خاطر یک تیم تولید محتوا تشکیل داده‌اند تا کار&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif;">تولید محتوا&nbsp;را هم خودشان برای مشتری‌ها انجام دهند</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">نکته جالب اینجا بود که با صحبت‌های بیشتر متوجه شدم که تیمی در کار نیست! فقط یک نفر از بچه‌های سئو کارشان را به عنوان مدیر تولید محتوا گذاشته‌اند. به او گفته‌اند چند نفر دورکار را پیدا کند که از سایت‌های ایرانی بازنویسی محتوا انجام دهند. سپس به هرکدام بابت هر مقاله، کلمه‌ای 20 تومن بدهد. بعد خودش کار ویراستاری را انجام دهد. به نظر شما بابت این نوع تولید محتوا چه مقداری از مشتری هزینه می‌گرفتند؟ حدوداً بین 50 تا 100 تومان بابت هر کلمه</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">!</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">من هم که حسابی کنجکاو شده بودم چند سؤال از آن شخص پرسیدم. گفتم برای مشتری‌ها استراتژی محتوا هم می‌نویسید؟ گفت نه! گفتم تقویم محتوا چطور؟ گفت نه! خلاصه سرتان را درد نیاورم، کار این شرکت برای تولید محتوا این بود که طبق عبارات کلیدی مدنظر مشتری با روندی که توضیح دادم، یک سری مقاله آماده می‌کردند و آن‌ها را روی سایت مشتری‌ها قرار می‌دادند. به همین راحتی هم پول می‌گرفتند و هم سایتشان را به فنا می‌دادند. جلوتر متوجه می‌شوید که چرا می گویم سایت‌ها را به فنا می‌دادند</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">پس به عنوان یک متخصص توی این زمینه لازم دانستم تا جایی که در توانم هست شما را از دروغ‌هایی که شرکت‌های تولید محتوا می گویند آگاه کنم. البته این&nbsp;</span><strong><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">شرکت تولید محتوا</span></strong><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">&nbsp;نبود و فقط خودش را به جای آن جا زده بود تا بتواند از مشتری‌ها پول بیشتری بگیرد</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><img title=" ما یک شرکت کامل و بزرگ هستیم" src="http://s7.picofile.com/file/8381309976/4.jpg" alt="اولین دروغ شرکت تولید محتوا" width="600" height="439" style="max-width: 100%;"></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p><h3 dir="RTL" style="color: rgb(17, 17, 17); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: -0.35pt;">اولین دروغ شرکت تولید محتوا – ما یک شرکت کامل و بزرگ هستیم</span></strong></h3><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">این که ما یک شرکت بزرگ هستیم و از صفر تا 100 کار شما، از طراحی سایت و سئو گرفته تا تولید محتوای اختصاصی و سئو روی کلیدواژه‌ها را انجام می‌دهیم، واقعاً یک دروغ است. چرا؟ خب جواب ساده‌ای دارد، تمرکز و تخصص</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">!</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">یادتان هست ابتدای متن چه گفتم؟ این که یک تیم کوچک و متخصص تولید محتوا حداقل باید 7 نفر باشد. فرض کنید 7 نفر تیم تولید محتوا، 7 نفر طراحی سایت، 7 نفر هم گروه بهینه سازی و سئو باشند. اگر چنین شرکتی را دیدید، مطمئن باشید که مشتری‌های زیادی دارن. به خاطر همین ترافیک مشتری، معمولاً تمرکز کافی روی کارها ندارند. حالا با این حجم درخواست، چطوری می‌توانند برای شما تولید محتوای اختصاصی کنند؟</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">یک سری از دوستان اینجا جبهه می‌گیرند و نظرشون اینه که نوشتن یک محتوای 1000 کلمه‌ای حدوداً 2 ساعت زمان می‌برد و این تیم به راحتی می‌تواند روزانه کلی تولید محتوا انجام دهد. بله کاملاً درست است، چه بسا هم بیشتر! اما دوستان عزیز لطفاً کمی فکر کنید. تفاوت بین پراید 111 که مثلاً سالانه 100 هزار تا تولید می‌شود و لامبورگینی مورسیالگو که کلاً شاید تولید آن به 5 هزار تا هم نرسد، در نظر داشته باشید. کیفیت و باز هم کیفیت و در انتها هم کیفیت! بحث ما در اینجا فقط کیفیت هست</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><h4 dir="RTL" style="color: rgb(17, 17, 17); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 10px; text-align: justify;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 21.4px; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);">ما در شرکت ایران محتوا برای این موضوع چه کاری انجام می‌دهیم؟</span></strong></h4><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">دوستانی که از ما این نوع درخواست‌ها را دارند، به شرکت‌ها و افرادی معرفی می‌کنیم که خودمان قبلاً با آن‌ها کار کرده‌ایم و اطمینان داریم که در حوزه کاری خودشان متخصص هستند. مثلاً می گوییم برای طراحی سایت به فلان شرکت بروید تا کار شما را انجام دهد. بعدش برای طراحی اپلیکیشن می‌توانید به فلان شرکت مراجعه کنید. در انتها برای کار تولید محتوا ما در خدمتتان هستیم</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img title=" اگر با ما کار نکنید، شکست می‌خورید!" src="http://s7.picofile.com/file/8381310018/5.jpg" alt="دومین دروغ شرکت تولید محتوا" width="600" height="401" style="max-width: 100%;"></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p><h3 dir="RTL" style="color: rgb(17, 17, 17); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: -0.35pt;">دومین دروغ شرکت تولید محتوا – اگر با ما کار نکنید، شکست می‌خورید</span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: -0.35pt;">!</span></strong></h3><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">بعضی‌ها به شما می گویند اگر می‌خواهی موفق شوی تولید محتوای سایتت را ما باید انجام دهیم وگرنه مطمئن باش که شکست می‌خوری. این افراد از تکنیک ترس استفاده می‌کنند تا شما را به سمت خود بکشانند. معمولاً هم نمونه کارهایی از شرکت‌های مختلف دارند، تا شما را قانع کنند. مثلاً می گویند فلان شرکت معروف با ما کار کرده و موفق شده است</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">اما عزیزان این هم یک دروغ است و اصلاً و ابداً به این شکل نیست. اگر خود من هم این را به شما گفتم، باور نکنید. آسمان سوراخ نشده که فقط یک نفر افتاده باشد که بتواند کار تولید محتوای شما را انجام دهد و فقط هم با آن شخص بتوانید موفق شوید. خداروشکر متخصص تولید محتوا به تعداد کافی وجود دارد. پس به این وجه گول این افراد را نخورید</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 15pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red;">حرف در گوشی</span></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">به شما اطمینان می‌دهم اگر مدیر شرکت تولید محتوایی چنین حرفی به شما زد، به شدت می‌ترسد که کار تولید محتوای شما را از دست بدهد. یا این که شما سراغ رقیبش بروید. چون می‌داند اگر با سایر رقبا صحبت کنید، به احتمال زیاد جذب آن‌ها می‌شوید. پس یادتان باشد هروقت در هر کاری، دیدید که شخصی از رقیبان و یا همکارانش بدگویی می‌کند، بدانید خود آن شخص هیچ تخصصی ندارد. چون یک متخصص حرفه‌ای در هر حوزه‌ای، قبل از هر چیزی به اصول اخلاق کاری پایبند است</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><h4 dir="RTL" style="color: rgb(17, 17, 17); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 10px; text-align: justify;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 21.4px; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);">کاری که ما در شرکت ایران محتوا انجام می‌دهیم</span></strong></h4><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">ما قبل از هر اقدامی با شما صحبت می‌کنیم و به طور کاملاً رایگان مشاوره ارائه می‌دهیم. به طور شفاف و واضح صفر تا صد کار را توضیح می‌دهیم. بعد به شما عزیزان در انتخاب آزادی کامل می‌دهیم. اگر تمایل داشتید که با ما همکاری کنید، ما هم با کمال میل کار را شروع می‌کنیم. اگر هم موافق همکاری با ما نبودید، از اینکه صادقانه توانستیم به شما در حد یک مشاوره رایگان هم که شده کمک کنیم خوشحال خواهیم بود. همین که ما را دعا کنید، برایمان یک دنیا ارزش دارد</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 15pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue;">نکته جالب</span></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">جالب است بدانید، اکثر مشتری‌هایی که از مشاوره ما استفاده می‌کنند و به قول معروف می‌روند و دورهایشان را می‌زنند، نهایت پیش خودمان برمی گردند و مشتری‌های ثابت ما می‌شوند. پس صداقت برای شرکت تولید محتوا همیشه جواب می‌دهد</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><img title="اصلاً نیازی نیست شما کاری انجام دهید!" src="http://s7.picofile.com/file/8381310042/6.jpg" alt="سومین دروغ شرکت تولید محتوا" width="600" height="438" style="max-width: 100%;"></p><h3 dir="RTL" style="color: rgb(17, 17, 17); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: -0.35pt;">سومین دروغ شرکت تولید محتوا – اصلاً نیازی نیست شما کاری انجام دهید</span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: -0.35pt;">!</span></strong></h3><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">صفر تا صد تولید محتوای شما را انجام می‌دهیم و اصلاً نیازی نیست شما کار کنید. با یک مثال این دروغ را به شما توضیح می‌دهم</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">:</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">فرض کنید شما متخصص دندان پزشکی هستید، مطب دارید و می‌خواهید سایت بزنید. الان به دنبال یک شرکت تولید محتوا هستید تا کارهای مربوط به محتوای سایت شما را انجام دهند. خب به نظر شما آن‌ها یک متخصص دندان پزشکی دارند که بتواند تولید محتوای کاملاً حرفه‌ای و تخصصی برای شما انجام دهد؟ کمی فکر کنید. کسانی که کوچکترین تخصصی در این زمینه ندارند، آیا می‌توانند برای شما تولید محتوا کنند و کارشان را هم به درستی انجام دهند؟ جواب را به عهده خودتان می‌گذارم</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><h4 dir="RTL" style="color: rgb(17, 17, 17); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 10px; text-align: justify;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 21.4px; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);">ما در شرکت ایران محتوا برای این مشکل چه راه حلی داریم؟</span></strong></h4><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">تولید کننده محتوا چه شرکت و چه شخص، بدون ارتباط با کارفرما و نظرات کارشناسی او، نمی‌تواند&nbsp;</span><strong><a href="https://ircontent.com/" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif;">تولید محتوا با کیفیت</span></a></strong><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">&nbsp;انجام دهد. به همین خاطر است که ما در شرکت ایران محتوا به هیچ وجه روی تعداد بالای محتوا تمرکزی نداریم. بلکه بیشترین تمرکز ما بر روی کیفیت محتوا است. به همین خاطر می‌خواهیم تمامی محتواهایی که ما تولید می‌کنیم را کارفرما با دقت مطالعه کند و مواردی که احتیاج به ویرایش داشته باشد را به ما اعلام کند</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><br></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><img title="خیالتان راحت، ما همیشه کنارتان هستیم" src="http://s6.picofile.com/file/8381310068/7.jpg" alt="چهارمین دروغ شرکت تولید محتوا " width="600" height="319" style="max-width: 100%;"></p><h3 dir="RTL" style="color: rgb(17, 17, 17); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;"><br></h3><h4 dir="RTL" style="color: rgb(17, 17, 17); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 10px; text-align: justify;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 15pt; line-height: 21.4px; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 153);">ما در شرکت ایران محتوا دقیقاً چه کاری انجام می‌دهیم؟</span></strong></h4><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">از ب بسم الله برای شما یک استراتژی محتوا و تقویم محتوایی تدوین می‌کنیم که داخل آن دقیقاً مثل یک نقشه، کامل ترسیم می کنیم که چه روزی قرار است برایتان محتوا تولید ‌کنیم و چه روزی آن‌ها را بروزرسانی می‌کنیم. حتی کارهای دیگری که برای محتوای یک وب سایت ضروری است را هم شرح می‌دهیم</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></p><h2 class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(17, 17, 17); margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="font-size: medium;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">منبع :&nbsp;</span><a href="https://ircontent.com/" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شرکت ایران محتوا</span></a></span></h2></div> text/html 2019-05-12T23:51:51+01:00 android808.mihanblog.com حسین احمدی گیاه درمانی و خواص روغن ها: درمان با روغن های گیاهی در طب سنتی http://android808.mihanblog.com/post/104 <p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">گیاه درمانی یکی از روش های درمانی در طب القدیم و&nbsp;<a href="http://tebalshafa.ir/category/%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7/" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(106, 166, 38); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">طب الشفا</a>&nbsp;بوده است پیامبران و معصومین</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">از خواص&nbsp;<a href="http://tebalshafa.ir/category/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C/" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(106, 166, 38); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">درمانی گیاه</a>&nbsp;و مواد غذایی بسیار سخن گفته اند.</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">در مطب زیر خواص انواع روغن در&nbsp;<a href="http://tebalshafa.ir/category/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C/" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(106, 166, 38); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">گیاهان دارویی</a>&nbsp;را برای شما خواهیم گفت.</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px;">&nbsp;</p><h4 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: 400; line-height: 1em; font-family: Helvetica; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">♦️&nbsp;<a href="http://tebalshafa.ir/2019/03/10/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C/" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(106, 166, 38); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">روغن‌های گیاهی</a>، معجزه‌ای برای شادابی موها</h4><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px;"><img class="alignnone size-full wp-image-872 lazyloaded tie-appear" src="http://tebalshafa.ir/wp-content/uploads/2019/03/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C1.jpg" data-lazy-src="http://tebalshafa.ir/wp-content/uploads/2019/03/روغن‌های-گیاهی-درمانی-در-طب-سنتی1.jpg" alt="" width="280" height="180" data-was-processed="true" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">در طب&nbsp;<a href="http://tebalshafa.ir/" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(106, 166, 38); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">سنتی</a>&nbsp;روغن‌های گیاهی در شادابی و سلامت موها بسیار مؤثرند. روغن زیتون، آرگان، نارگیل و…</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">از جمله روغن‌های گیاهی مناسب مو هستند که می‌توانید بر اساس نیاز موها از آن‌ها کمک بگیرید.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">چند ساعت قبل از مصرف شامپو (شب قبل، بهترین زمان ممکن!)، روغن گیاهی مورد نظر را از ریشه تا نوک موها بزنید.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">اگر موهایتان به دلایل مختلف آسیب دیده‌اند، می‌توانید آن‌ها را قبل از مصرف روغن کمی مرطوب کنید.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">این کار به شما این امکان را می‌دهد تا موها را به راحتی آبکشی کنید. اگر نوع موهایتان چرب است،</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">قطعاً لازم است روغن را فقط روی ساقه موها بزنید و چه بسا گاهی اوقات فقط به نوک موها!</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">سپس موها را داخل یک حوله گرم بپیچید یا اگر بعد از استعمال روغن قصد دارید بخوابید، یک کلاه توردار روی موها بکشید.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">در نهایت اجازه دهید موها ۳۰ دقیقه یا یک شب به همان حالت باقی بمانند.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px;">&nbsp;</p><h3 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: 400; line-height: 1em; font-family: Helvetica; font-size: 24px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 255, 0);">روغن گیاهی در گیاه درمانی</span>&nbsp;میتواند به روش زیر باشد:</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">در&nbsp;<a href="http://tebalshafa.ir/2019/02/24/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF/" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(106, 166, 38); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">طب سنتی</a>&nbsp;این است که هنگام شستشو موها را با آب گرم و یک شامپوی ملایم آبکشی کنید. در ادامه ۲ بار دیگر شامپو بزنید</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">تا اثر روغن به جا مانده روی موها کاملاً از بین برود. فراموش نکنید</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">مصرف افراطی و بلندمدت روغن‌ها باعث سنگینی و بی‌حالتی موها می‌شود.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">برای بهبود جوش صورت&nbsp;<a href="http://tebalshafa.ir/2019/03/04/%DB%B1%DB%B0-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA/" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(106, 166, 38); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">روغن نارگیل</a>&nbsp;را امتحان کنید</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;"><a href="http://tebalshafa.ir/2019/03/10/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C/" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(106, 166, 38); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">گیاه درمانی</a>&nbsp;یکی از درمان‌های خانگی برای آکنه، روغن نارگیل است. روغن نارگیل سرشار از اسیدهای چرب</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">متوسط زنجیره است که در مبارزه با دلایل پنهان آکنه، عالی عمل می‌کنند.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">ضمنا، در&nbsp;<a href="http://tebalshafa.ir/" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(106, 166, 38); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">گیاهان دارویی</a>&nbsp;روغن نارگیل حاوی اسید لاریک و اسید کاپریلیک است که هر دو عامل ضد قارچ و آنتی باکتریال هستند.</p><h4 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: 400; line-height: 1em; font-family: Helvetica; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">♦️ سیاهی زیر چشم‌ها را از بین ببرید</h4><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px;"><img class="alignnone size-medium wp-image-877 lazyloaded tie-appear" src="http://tebalshafa.ir/wp-content/uploads/2019/03/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C6-300x158.jpg" data-lazy-src="http://tebalshafa.ir/wp-content/uploads/2019/03/روغن‌های-گیاهی-درمانی-در-طب-سنتی6-300x158.jpg" alt="" width="300" height="158" data-lazy-srcset="http://tebalshafa.ir/wp-content/uploads/2019/03/روغن‌های-گیاهی-درمانی-در-طب-سنتی6-300x158.jpg 300w, http://tebalshafa.ir/wp-content/uploads/2019/03/روغن‌های-گیاهی-درمانی-در-طب-سنتی6.jpg 309w" data-lazy-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" srcset="http://tebalshafa.ir/wp-content/uploads/2019/03/روغن‌های-گیاهی-درمانی-در-طب-سنتی6-300x158.jpg 300w, http://tebalshafa.ir/wp-content/uploads/2019/03/روغن‌های-گیاهی-درمانی-در-طب-سنتی6.jpg 309w" data-was-processed="true" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">کمبود چربی و کلاژن باعث بروز سیاهی دور چشم‌ها می‌شود.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">این مساله با افزایش سن نیز بیشتر شده و پوست نازک این ناحیه را تیره‌تر می‌کند.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">برای مقابله با آن، قبل از رفتن به رختخواب، مقداری روغن بادام یا کره گوسفندی را به این نواحی زده و پوست را با آرامی ماساژ دهید.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">علاوه بر این، می‌توانید یک پارچه نخی را با گلاب خیس کرده</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">و روی پلک‌های بسته خود به مدت ۱۵ دقیقه قرار دهید. این کار را ۲ بار در روز انجام دهید.</p><h4 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: 400; line-height: 1em; font-family: Helvetica; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">❣️ پوستی شاداب و تناسب اندام</h4><h5 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: 400; line-height: 1em; font-family: Helvetica; font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">با&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 255, 0);">روغن زیتون</span></h5><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px;"><img class="alignnone size-full wp-image-876 lazyloaded tie-appear" src="http://tebalshafa.ir/wp-content/uploads/2019/03/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C5.jpg" data-lazy-src="http://tebalshafa.ir/wp-content/uploads/2019/03/روغن‌های-گیاهی-درمانی-در-طب-سنتی5.jpg" alt="" width="276" height="183" data-was-processed="true" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">روغن زیتون، یک منبع عالی از ویتامین‌ها و مواد معدنی است</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">که سیستم بدن را پاکسازی کرده و پوست را تغذیه می‌کند. همچنین دوست‌دار قلب نیز می‌باشد.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">بعضی از افراد رژیم گیرنده، دیگر با روغن زیتون غریبه نیستند.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">این روغن به‌عنوان یک جایگزین سالم‌تر برای سس‌های سالاد یا روغن پخت‌وپز به‌کار می‌رود.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">اما آیا می‌دانستید که مصرف فقط یک قاشق سوپ‌خوری روغن زیتون در هر روز می‌تواند به کاهش وزن شما کمک کند؟</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">با اینکه روغن زیتون حاوی چربی است، اما مزایای کاهش وزن دارد. با این‌حال فکر نکنید</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">گیاه درمانی که در ان یک&nbsp;<a href="http://tebalshafa.ir/2019/03/10/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C/" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(106, 166, 38); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">روغن جادویی</strong></a>&nbsp;است که فورا شما را لاغر خواهد کرد. به‌منظور انجام این‌کار، شما باید مراقب آنچه که می‌خورید باشید</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">و کالری مصرفی‌تان را نیز کاهش دهید. همچنین باید برای تقویت بدن و کاهش وزن بیشتر، ورزش هم داشته باشید.</p><h4 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: 400; line-height: 1em; font-family: Helvetica; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">❣️ تقویت&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">رشد موها</strong></span>&nbsp;با روغن خردل</h4><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px;"><img class="alignnone size-full wp-image-873 tie-appear lazyloaded" src="http://tebalshafa.ir/wp-content/uploads/2019/03/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C2.jpg" data-lazy-src="http://tebalshafa.ir/wp-content/uploads/2019/03/روغن‌های-گیاهی-درمانی-در-طب-سنتی2.jpg" alt="" width="225" height="225" data-lazy-srcset="http://tebalshafa.ir/wp-content/uploads/2019/03/روغن‌های-گیاهی-درمانی-در-طب-سنتی2.jpg 225w, http://tebalshafa.ir/wp-content/uploads/2019/03/روغن‌های-گیاهی-درمانی-در-طب-سنتی2-150x150.jpg 150w" data-lazy-sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" srcset="http://tebalshafa.ir/wp-content/uploads/2019/03/روغن‌های-گیاهی-درمانی-در-طب-سنتی2.jpg 225w, http://tebalshafa.ir/wp-content/uploads/2019/03/روغن‌های-گیاهی-درمانی-در-طب-سنتی2-150x150.jpg 150w" data-was-processed="true" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">خردل ویتامین‌های زیادی دارد که رشد موهای سالم را تقویت می‌کنند.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">وجود بتاکاروتن، پروتئین، آهن و کلسیم، کمک زیادی به حفظ سلامت موهای‌تان می‌کند.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">روغن خردل می‌تواند با افزایش گردش خون در پوست سر، رشد موها را افزایش بدهد.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">گیاه درمانی یک روش است که می توانید مقداری روغن خردل را گرم کنید و آن را از ریشه به سمت ساقه به مدت ۱۵ دقیقه ماساژ بدهید.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;">کلاه دوش بگذارید و اجازه دهید چند ساعت بماند. سپس با شامپو شستشو بدهید. این کار را دو بار در هفته انجام دهید.</p><h4 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: 400; line-height: 1em; font-family: Helvetica; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">نکاتی برای کاهش وزن و لاغری</h4><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px;"><img class="alignnone size-full wp-image-875 tie-appear lazyloaded" src="http://tebalshafa.ir/wp-content/uploads/2019/03/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C4.jpg" data-lazy-src="http://tebalshafa.ir/wp-content/uploads/2019/03/روغن‌های-گیاهی-درمانی-در-طب-سنتی4.jpg" alt="" width="274" height="184" data-lazy-srcset="http://tebalshafa.ir/wp-content/uploads/2019/03/روغن‌های-گیاهی-درمانی-در-طب-سنتی4.jpg 274w, http://tebalshafa.ir/wp-content/uploads/2019/03/روغن‌های-گیاهی-درمانی-در-طب-سنتی4-110x75.jpg 110w" data-lazy-sizes="(max-width: 274px) 100vw, 274px" sizes="(max-width: 274px) 100vw, 274px" srcset="http://tebalshafa.ir/wp-content/uploads/2019/03/روغن‌های-گیاهی-درمانی-در-طب-سنتی4.jpg 274w, http://tebalshafa.ir/wp-content/uploads/2019/03/روغن‌های-گیاهی-درمانی-در-طب-سنتی4-110x75.jpg 110w" data-was-processed="true" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 13px; text-align: right;"></p> text/html 2019-04-24T21:15:39+01:00 android808.mihanblog.com حسین احمدی برترین های تلویزیون http://android808.mihanblog.com/post/103 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;">برترین های تلویزیون<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;">&nbsp;</span></b><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8358476492/chandinch4_1.jpg" width="600" height="600" alt=""></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;">تقریبا همه ما می دانیم که وقتی می خواهیم روی یک چیز سرمایه گذاری کنیم ، باید بهترین و به صرفه ترین ها را انتخاب و گزینش کنیم . در بازار تکنولوژی نیز این اصل از اهمیت بیشتری برخوردار است . امروز قرار است با هم به بررسی بهترین برندهای تلویزیون در ایران و جهان بپردازیم و آن ها را مقایسه کنیم . پس با ما همراه باشید .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;">بهترین تلویزیون موجود در بازار کدام است ؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;">تقریبا در همه ادوار سامسونگ و ال جی در عرضه تلویزیون با هم رقابت داشته و دارند پس همین نیز انتظار می رود که در صدر لیست ما یکی از همین تلویزیون ها وجود داشته باشد و رده های بعدی متعلق به برندهای دیگر خواهد بود .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="text-indent:-.25in;mso-list:l2 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 107%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;">سامسونگ</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Badr&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><br></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;">سامسونگ ، این شرکت کره ای&nbsp; که همیشه حرفی برای گفتن داشته این بار و در این سال نیز عنوان برترین برند تلویزیون را از آن خود کرد .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;">سامسونگ با طراحی زیبا و متفاوتش جزو تلویزیون های رده بالایی محسوب می شود که کیفیت بی نظیر و امکانات پیشرفته ای را در اختیار کاربران قرار می دهد و می تواند تصاویری شفاف و دقیق را برایتان به تصویر بکشد .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><br></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><br></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 107%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;">ال جی <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><br></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><!--[if mso & !supportInlineShapes & supportFields]><span style='mso-element:field-begin;mso-field-lock:yes'></span><span dir=LTR></span><span dir=LTR></span><span dir=LTR><span dir=LTR></span><span dir=LTR></span><span style='mso-spacerun:yes'> </span>SHAPE <span style='mso-spacerun:yes'> </span>\* MERGEFORMAT <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]--><span dir="LTR"><!--[if gte vml 1]><v:rect id="Rectangle_x0020_6" o:spid="_x0000_s1026" alt="https://souqcms.s3.amazonaws.com/spring/images/2017/LG/4k-ultra-hd-led-smart/1-lg-55-inch-tv-55uj670v.jpg" style='width:23.85pt;height:23.85pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square; mso-left-percent:-10001;mso-top-percent:-10001;mso-position-horizontal:absolute; mso-position-horizontal-relative:char;mso-position-vertical:absolute; mso-position-vertical-relative:line;mso-left-percent:-10001;mso-top-percent:-10001; v-text-anchor:top' o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQC75UiUBQEAAB4CAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKSRvU7DMBSF dyTewfKKEqcMCKEmHfgZgaE8wMW+SSwc27JvS/v23KTJgkoXFsu+P+c7Ol5vDoMTe0zZBl/LVVlJ gV4HY31Xy4/tS3EvRSbwBlzwWMsjZrlprq/W22PELHjb51r2RPFBqax7HCCXIaLnThvSAMTP1KkI +gs6VLdVdad08ISeCho1ZLN+whZ2jsTzgcsnJwldluLxNDiyagkxOquB2Knae/OLUsyEkjenmdzb mG/YhlRnCWPnb8C898bRJGtQvEOiVxjYhtLOxs8AySiT4JuDystlVV4WPeM6tK3VaILeDZxIOSsu ti/jidNGNZ3/J08yC1dNv9v8AAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEArTA/8cEAAAAyAQAACwAAAF9y ZWxzLy5yZWxzhI/NCsIwEITvgu8Q9m7TehCRpr2I4FX0AdZk2wbbJGTj39ubi6AgeJtl2G9m6vYx jeJGka13CqqiBEFOe2Ndr+B03C3WIDihMzh6RwqexNA281l9oBFTfuLBBhaZ4ljBkFLYSMl6oAm5 8IFcdjofJ0z5jL0MqC/Yk1yW5UrGTwY0X0yxNwri3lQgjs+Qk/+zfddZTVuvrxO59CNCmoj3vCwj MfaUFOjRhrPHaN4Wv0VV5OYgm1p+LW1eAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAym7+qC0DAADqBgAA HwAAAGNsaXBib2FyZC9kcmF3aW5ncy9kcmF3aW5nMS54bWykVdty0zAQfWeGf9DoXbGdOhd7cJk2 lw4zBToEPkCVFVsgS0ZSnBSGf2clO03aMjxAHpLVanV0ds+u8ubtoZGo48YKrQqcjGKMuGK6FKoq 8JfPazLHyDqqSiq14gV+4Ba/vXz96g3NK0PbWjAECMrmtMC1c20eRZbVvKF2pFuuYG+rTUMdLE0V lYbuAbmR0TiOp1FDhcKXJ6gldRTtjPgHKKnZN14uqOqoBUjJ8nPPwFGy/0emuepuTLtp74xnzj50 dwaJssBQOUUbKBGOho0hDJbRs1PVCeCwNY2P19stOgSUB/8dMPjBIQbOi3g8zyYYMdga7P6O+uMf TrF69ddzQKa/FIwzIrb1NFT3MrPpMbNPnEErVJIjcJXcMtPX03rV9e47a+zIXoxoQ39oRfd2xHQT 2daA5JFoaMUt6J7MotubKP1GdtIZSuqSSF4S21DjooTIikwmRChWE9eBufs6ncXd6GtbPZb1SNC2 tyC6RUovamDFr2wL/KCJge7RZYze15yW1rt7IUCxHiGIcgIDGe/373UJCtKd06Ev/12cxyLTvDXW 3XDdIG8U2ADJAE67W+t6TseQoIBeCymDvlI9cQBm74G+gKN+z3dIGJifWZyt5qt5StLxdEXSeLkk V+tFSqbrZDZZXiwXi2Xyy9+bpHktypIrf81xeJP0xWQ0ghlt9dYFFaE9BePHAfYyxqfxtVqK0sN5 StZU9wtpUEdlgdfhM1T+LCx6SiNMCOTyLKVknMbX44ysp/MZSdfphGSzeE7iJLvOpnGapcv105Ru heL/nxLaFzibjCdBpTPSz3KLw+dlbjRvhOMGSdEUeP4YRHPfiCtVBmkdFbK3z0rh6Z9KAXIfhQbT Dg+OO2zCoLrDtS4ffMHu4Rea12hoLniE4DEHo9bmB0Z7eKILbL/vqOEYyXcK5iBL0hTCXFikk9kY FuZ85/58h8Ikahhzh1FvLhys4MgOxrqq4aYklEnpKxiarRgauufk2UnrNu5B8pB1YM5VeUcN/QSc JcxtgbkiXzZDHSECkj0lt7N80/p3px+UPvtQDgh89sqHo8O/kv8rOV9f/gYAAP//AwBQSwMEFAAG AAgAAAAhABEWp8FSBgAACxoAABoAAABjbGlwYm9hcmQvdGhlbWUvdGhlbWUxLnhtbOxZS28bNxC+ F+h/WOy9sd6KjciBrUfcxk6CSEmRI6WldhlzlwuSsqNbkRwLFCiaFj00QG89FG0DJEAv6a9xm6JN gfyFDrkPkRJVO0YKGEEswNid/WY4nJn9huReufogpt4R5oKwpONXL1V8DycTFpAk7Ph3RoOPLvue kCgJEGUJ7vhzLPyr2x9+cAVtTShJxwzxYBThGHtgKBFbqONHUqZbGxtiAmIkLrEUJ/BsyniMJNzy cCPg6BgGiOlGrVJpbcSIJP42WJTKUJ/Cv0QKJZhQPlRmsJegGEa/OZ2SCdbY4LCqEGIuupR7R4h2 fLAZsOMRfiB9jyIh4UHHr+g/f2P7ygbaypWoXKNr6A30X66XKwSHNT0mD8floI1Gs9HaKe1rAJWr uH673+q3SnsagCYTmGnmi22zXes2cqwByi4dtnvtXr1q4Q379RWfd5rqZ+E1KLPfWMEPBl2IooXX oAzfXME3dzd3e7Z9DcrwrRV8u7LTa7Qt+xoUUZIcrqArzVa9W8y2hEwZ3XPCN5uNQbuWG1+goBrK 6lJDTFki19VajO4zPgCAAlIkSeLJeYqnaAI12UWUjDnx9kkYQeGlKGECxJVaZVCpw3/1a+grnVG0 hZGhrfwCT8SKSPnjiQknqez4n4BV34C8fvHT6xfPvJOHz08e/nry6NHJw18yQ5bWHkpCU+vVD1/+ 8+Qz7+9n3796/LUbL0z8Hz9//vtvX7mBMNNFCF5+8/TP509ffvvFXz8+dsB3OBqb8BGJsfBu4GPv NothYjoEtud4zN9MYxQhYmrsJKFACVKjOOz3ZWShb8wRRQ7cLrYjeJcDxbiA12b3LYeHEZ9J4rB4 PYot4AFjdJdxZxSuq7GMMI9mSegenM9M3G2Ejlxjd1Fi5bc/S4FbictkN8KWm7coSiQKcYKlp56x Q4wds7tHiBXXAzLhTLCp9O4RbxcRZ0hGZGxV00Jpj8SQl7nLQci3FZuDu94uo65Z9/CRjYS3AlGH 8yNMrTBeQzOJYpfJEYqpGfB9JCOXk8M5n5i4vpCQ6RBT5vUDLIRL5yaH+RpJvw704k77AZ3HNpJL cuiyuY8YM5E9dtiNUJy6sEOSRCb2Y3EIJYq8W0y64AfMfkPUPeQBJWvTfZdgK92ns8EdYFbTpUWB qCcz7sjlNcys+h3O6RRhTTVA/BafxyQ5ldyXaL35/9I6EOnL7544ZnVRCX2HE+cbtbdE4+twy+Td ZTwgF5+7e2iW3MLwuqw2sPfU/Z66/Xeeute9z2+fsBccDfStlorZUl0v3OO16/YpoXQo5xTvC710 F9CZggEIlZ7en+JyH5dGcKneZBjAwoUcaR2PM/kpkdEwQims76u+MhKK3HQovJQJWPZrsdO2wtNZ fMCCbLtaraqtaUYeAsmFvNIs5bDVkBm61V5swUrz2ttQb5ULB5TumzhhDGY7UXc40S6EKkh6Yw5B czihZ/ZWvNh0eHFZmS9SteIFuFZmBZZOHiy4On6zASqgBDsqRHGg8pSlusiuTubbzPS6YFoVAOuI ogIWmd5Uvq6dnppdVmpnyLTlhFFuthM6MrqHiQgFOK9OJT2LG2+a681FSi33VCj0eFBaCzfal//L i/PmGvSWuYEmJlPQxDvu+K16E0pmgtKOP4VtP1zGKdSOUEteREM4MJtInr3w52GWlAvZQyLKAq5J J2ODmEjMPUrijq+mX6aBJppDtG/VGhDChXVuE2jlojkHSbeTjKdTPJFm2g2JinR2CwyfcYXzqVY/ P1hpshmkexgFx96YzvhtBCXWbFdVAAMi4PSnmkUzIHCcWRLZov6WGlNOu+Z5oq6hTI5oGqG8o5hk nsE1lZfu6LsyBsZdPmcIqBGSvBGOQ9VgzaBa3bTsGpkPa7vu6UoqcgZpLnqmxSqqa7pZzBqhaANL sTxfkze8KkIMnGZ2+Iy6lyl3s+C6pXVC2SUg4GX8HF33DA3BcG0xmOWa8niVhhVn51K7dxQTPMW1 szQJg/VbhdmluJU9wjkcCM/V+UFvuWpBNC3WlTrSrk8TByj1xmG148PnATifeABX8IHBB1lNyWpK Blfw1QDaRXbU3/Hzi0ICzzNJiakXknqBaRSSRiFpFpJmIWkVkpbv6TNx+A6jjsN9rzjyhh6WH5Hn awv7+832vwAAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAJxmRkG7AAAAJAEAACoAAABjbGlwYm9hcmQvZHJh d2luZ3MvX3JlbHMvZHJhd2luZzEueG1sLnJlbHOEj80KwjAQhO+C7xD2btJ6EJEmvYjQq9QHCMk2 LTY/JFHs2xvoRUHwsjCz7DezTfuyM3liTJN3HGpaAUGnvJ6c4XDrL7sjkJSl03L2DjksmKAV201z xVnmcpTGKSRSKC5xGHMOJ8aSGtHKRH1AVzaDj1bmIqNhQaq7NMj2VXVg8ZMB4otJOs0hdroG0i+h JP9n+2GYFJ69elh0+UcEy6UXFqCMBjMHSldnnTUtXYGJhn39Jt4AAAD//wMAUEsBAi0AFAAGAAgA AAAhALvlSJQFAQAAHgIAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFtDb250ZW50X1R5cGVzXS54bWxQSwEC LQAUAAYACAAAACEArTA/8cEAAAAyAQAACwAAAAAAAAAAAAAAAAA2AQAAX3JlbHMvLnJlbHNQSwEC LQAUAAYACAAAACEAym7+qC0DAADqBgAAHwAAAAAAAAAAAAAAAAAgAgAAY2xpcGJvYXJkL2RyYXdp bmdzL2RyYXdpbmcxLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQARFqfBUgYAAAsaAAAaAAAAAAAAAAAAAAAA AIoFAABjbGlwYm9hcmQvdGhlbWUvdGhlbWUxLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQCcZkZBuwAAACQB AAAqAAAAAAAAAAAAAAAAABQMAABjbGlwYm9hcmQvZHJhd2luZ3MvX3JlbHMvZHJhd2luZzEueG1s LnJlbHNQSwUGAAAAAAUABQBnAQAAFw0AAAAA " filled="f" stroked="f"> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> <w:wrap type="none"/> <w:anchorlock/> </v:rect><![endif]--></span><!--[if mso & !supportInlineShapes & supportFields]><span dir=LTR><v:shape id="_x0000_i1033" type="#_x0000_t75" style='width:23.85pt; height:23.85pt'> <v:imagedata croptop="-65520f" cropbottom="65520f"/> </v:shape><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]--><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;">ال جی رقیب همیشگی و صد البته سرسخت سامسونگ این بار هم توانست با ایده های جذاب و رویا گونه اش همه دنیا را مجذوب خود کند و با ارائه چندی از با کیفیت ترین تلویزیون های دنیا ، انتظارات را برآورده سازد .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Badr&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ال جی تصاویری واضح و با کیفیت را به نمایش می گذارد. تلویزیون های این کمپانی با پشتیبانی از طیف وسیع رنگ ها تصاویری زنده را ارائه خواهند کرد. طراحی زیبا و باورنکردنی بسیار کلاسیک و متفاوت بوده و برای هر محیطی مناسب خواهند بود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><br></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><br></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 107%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;">سونی </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Badr&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;">سونی این کمپانی مظلوم ، با ارائه کیفیت مطلوب و مناسب اما تکراری و بدون پیشرفت همیشه در پس سایه ترقی کمپانی های دیگر مانده و تنها اعتباری که می توان برای سونی قائل شد به خاطر انگیزه ستودنی سرمایه داران آن برای ارائه کالاهای خوب و مرغوب هست. ولی امسال هم توانسته بین برترین ها باشد و </span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Badr&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">هم در این میان محصولات متنوع و پیشرفته ای را ارائه کرده است</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;"> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;">&nbsp;<span lang="FA"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Badr&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">سونی تصاویری زنده و طبیعی را در اختیارتان قرار خواهد داد. از سوی دیگر سیستم صوتی 2 کاناله این تلویزیون ها قادر به تولید 20 وات صدا خواهد بود و صدایی فراگیر و با کیفیت را برایتان به ارمغان می آورد</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;">.</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;2 Badr&quot;"></span></p><hr><br> <div>اگر برای خرید یک تلویزیون خوب ، اطلاع کافی نداری و نیاز به نقد و بررسی موشکافانه داری به سایت&nbsp;<a href="http://chandinch.ir/" target="" title=""><b>چند اینچ</b></a>&nbsp;یک سری بزن.</div> text/html 2017-12-29T15:06:35+01:00 android808.mihanblog.com حسین احمدی نصب ssl رایگان روی هاست اشتراکی http://android808.mihanblog.com/post/102 <div id="explanation"> <h1><font face="Mihan-Iransans">نصب ssl رایگان روی هاست اشتراکی<span class="small"> </span></font></h1> <p><font face="Mihan-Iransans"><acronym title="Really Simple Syndication"></acronym></font></p> <p></p></div> <div id="content"> <ul> <div class="article"> <li><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://android808.mihanblog.com/" rel="bookmark">نصب ssl رایگان روی هاست اشتراکی</a> </font><div> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">نصب ssl رایگان روی هاست اشتراکی</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">نصب گواهی SSL بر روی هاست سایت، یکی از آموزش‌های پرکاربرد است که کاربران به دنبال آن هستند تا بتوانند سایت خود را با&nbsp;<span dir="ltr">HTTPS</span>&nbsp;نمایش داده و در این فضای امن، اقدام به تبادل اطلاعاتشان کنند. در ادامه بیشتر راجع به آن صحبت خواهد شد.</font></p> <h2 dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">گواهی SSL</font></h2> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">گواهی SSL (<span dir="ltr">Socket Secure Layer</span>)، یک پروتکل است که برای کدگذاری امن بین داده‌های در حال تبادل کاربر و سایت است لذا باوجود کدگذاری، دیگر افراد قادر نخواهند بود اطلاعات شما را دزدیده و به آن‌ها دسترسی داشته باشند.</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">امروزه در واقعیت نیز بحث فیشینگ مطرح است که در آن افراد اقدام به سرقت از داده‌های کارت‌های اعتباری کرده و درنهایت از کارت موردنظر دزدی می‌کنند.<br>حال در دنیای مجازی نیز استفاده از گواهی SSL&nbsp;باعث خواهد شد تا در یک محیط امن قرارگرفته و از سوءاستفاده کردن دیگران در امان بمانید. حال در ادامه این مقاله درباره گواهی SSL نکاتی را بیان خواهیم کرد.</font></p> <h2 dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">مزایا و معایب نصب گواهی SSL&nbsp;بر روی هاست</font></h2> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">1) بزرگ‌ترین مزیت آن، کدگذاری داده‌ها و اطلاعات است که امکان هرگونه دزدی، استراق سمع و چک کردن را کاهش داده و باعث می‌شود افراد با اطمینان بیشتری سایت شما را دنبال کنند.</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">2) مزیت بعدی تأثیر گواهی SSL&nbsp;بر سئو سایت (بهینه‌سازی موتورهای جستجو) است که رسماً گوگل در سه سال قبل، با اعلام این موضوع، سایت‌هایی با پروتکل&nbsp;<span dir="ltr">https</span>&nbsp;را دارای ارزش بیشتری دانسته است که می‌‎توانید با مراجعه به صفحه‌ی<span dir="ltr">HTTPS as a ranking signal</span>&nbsp;درباره اظهارنظر گوگل در مورد گواهی SSL، نکات بیشتری را به دست آورید.</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">3) تنها عیبی که متوجه کاربران ایرانی است، این مورد است که&nbsp;<span dir="ltr">ISP</span>&nbsp;ها در داخل ایران دارای عملکرد و پشتیبانی خوبی از گواهی SSL نیستند و لذا این عامل با کاهش سرعت لود سایت‌هایی همراه است که از پروتکل&nbsp;<span dir="ltr">HTTPS</span>&nbsp;استفاده می‌کنند. البته در این مورد نسبت به قبل با وضعیت بهتری روبرو هستیم اما گاهی هم این موضوع می‌تواند برای سایت رخ‌داده و تا مدت‌زمانی باعث دردسر شود.</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">نکته مهم این است که این اتفاق (افت سرعت در استفاده از گواهی SSL) صرفاً در&nbsp;<span dir="ltr">ISP</span>&nbsp;مخابرات ایران افتاده و به این معنی نیست که موتورهای جستجو هم دچار افت سرعت شده باشند پس ازلحاظ سئو و بهینه‌سازی سایت خود نگران نباشید.</font></p> <h2 dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">نصب گواهی SSL روی هاست Cpanel :</font></h2> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">اگر گواهی مربوط به پروتکل امن&nbsp;<span dir="ltr">HTTPS</span>&nbsp;را تهیه‌کرده و می‌خواهید آن را روی هاست&nbsp;<span dir="ltr">Cpanel</span>&nbsp;خود نصب کنید، باید در مرحله اول وارد هاست خود شوید. برای وارد شدن به هاست خود، باید ابتدا آدرس سایت خود را در مرورگر وارد کنید و سپس در جلوی آن از عبارت «2082:» استفاده کنید. به‌عبارت‌دیگر شما باید به‌صورت «<span dir="ltr">site.com:2082</span>»، دامنه سایت خود را وارد نمایید تا در نهایت وارد یک صفحه شوید.</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">در این صفحه شما باید نام کاربری و رمز عبور خودتان را وارد کنید و درنهایت بر روی گزینه&nbsp;<span dir="ltr">Log in</span>&nbsp;کلیک کرده و وارد هاست&nbsp;<span dir="ltr">Cpanel</span>&nbsp;خود شوید.</font></p> <h2 dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">نصب گواهی SSL و استفاده از ابزاری به نام&nbsp;<span dir="ltr">SSL/TLS</span></font></h2> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">برای اینکه رایگان گواهی امنیتی خود را نصب کنید، پس از ورود به هاست خود باید در سربرگ&nbsp;<span dir="ltr">Security</span>، گزینه&nbsp;<span dir="ltr">SSL/TLS</span>&nbsp;را کلیک کنید. زمانی که وارد مرحله بعد شدید، اولین کاری که باید انجام دهید این است که یک&nbsp;<span dir="ltr">Private Keys</span>&nbsp;ایجاد کنید.</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">مشابه تصویر بالا تنها کافی است که روی کادر قرمزرنگی که برای شما مشخص نموده‌ایم، کلیک کنید تا به صفحه‌ای که در آن قرار است&nbsp;<span dir="ltr">Private Keys</span>&nbsp;بسازید بروید.</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">برای ساخت&nbsp;<span dir="ltr">Private Keys</span>&nbsp;وارد صفحه‌ای مشابه صفحه بالا خواهید شد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، باید در شماره 1، نوع&nbsp;<span dir="ltr">Key Size</span>&nbsp;را مشخص سازید. معمولاً عددی که در این قسمت به شما پیشنهاد می‌شود، 2048 بایت است اما اگر شرکت ارائه‌کننده گواهی SSL شما، عدد 4096 بایت را در نظر گرفته‌اند، شما نیز باید این عدد را انتخاب نمایید. (برای اینکه از عدد&nbsp;<span dir="ltr">Key Size</span>&nbsp;مطمئن باشید، می‌توانید به هاست خود یک تیکت پشتیبانی بزنید و در این مورد از آن‌ها کمک بخواهید)</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">در مقابل کادر شماره 2 باید درواقع توضیحی را درباره این نوع کلیدی که در کادر 1 مشخص کرده‌اید، بدهید. مثلاً می‌توانید به‌صورت&nbsp;<span dir="ltr">(TEST SLL site.com)&nbsp;</span>بنویسید. (دقت کنید که به‌جای&nbsp;<span dir="ltr">site.com</span>، نام سایت خودتان را قرار دهید)</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">در نهایت باید روی گزینه&nbsp;<span dir="ltr">Generate</span>&nbsp;کلیک کنید تا به شما&nbsp;<span dir="ltr">Private Keys</span>&nbsp;ساخته‌شده در یک صفحه دیگر را بدهد. (مشابه این صفحه را در تصویر بالا می‌توانید مشاهده کنید)<br>البته اینجا پایان کار نیست و شما باید از این&nbsp;<span dir="ltr">Private Keys</span>&nbsp;در مراحل بعد هم استفاده کنید لذا نه‌تنها از این کد بلکه از صفحات دیگری هم که کد در اختیار شما قرار می‌دهند، سعی کنید یک کپی داشته باشید.</font></p> <h2 dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">ادامه مراحل نصب گواهی SSL</font></h2> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">بعد از اینکه سیستم کلید خصوصی (به شکل کدگذاری شده و رمزگشایی شده) را در اختیار شما قرار داد، باید به این نکته توجه لازم را داشته باشید که برای نصب گواهی &nbsp;روی چند سرور، نیاز به این کلید خواهید داشت. لذا باید مشابه تصویر بالا، قسمت مربوط به کدهای&nbsp;<span dir="ltr">Encode</span>&nbsp;شده (کادر قرمز رنگ) در این بخش را درون سیستم خود کپی کنید چراکه در مراحل بعد به کار ما خواهند آمد.<br>درنهایت لازم است برای ادامه مراحل نصب گواهی امنیتی، مشابه تصویر بالایی روی گزینه&nbsp;<span dir="ltr">Return to SSL Manager</span>&nbsp;کلیک کنید تا دوباره به صفحه اول بازگردیم و ادامه مراحل نصب SSL را انجام دهیم.</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">اگر می‌خواهید که سایت شما از امنیت برخوردار شده و نیز یکی از فاکتورهای سئو را داشته باشد، باید از گواهی SSL استفاده نمایید که در این مقاله درباره نصب SSL بر روی هاست Cpanel نکاتی را بیان خواهیم کرد.</font></p> <h2 dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">روند نصب SSL روی هاست Cpanel&nbsp;بعد از دریافت کلید خصوصی</font></h2> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">بعدازاینکه شما در اولین مرحله نصب SSL، کلید خصوصی (<span dir="ltr">Private Key</span>) را دریافت کردید، باید روی گزینه&nbsp;<span dir="ltr">Certificate Signing Requests</span> کلیک کنید و وارد صفحه‌ای دیگر شوید که در بالا مشاهده می‌کنید.</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;<img class="alignnone wp-image-1610 size-full" alt=" نصب گواهی SSL" src="data:image/gif;base64,R0lGODdhAQABAPAAAP///wAAACwAAAAAAQABAEACAkQBADs=" width="800" height="1168" data-lazy-src="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/605-2.jpg"></font></p><noscript></noscript> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">ابتدا باید در قسمت <span dir="ltr">Key</span>&nbsp;(این گزینه به‌صورت کشویی در دسترس شما خواهد بود که بتوانید انتخاب نمایید)، کلید خصوصی که مرحله قبل ساخته‌ایم را انتخاب نماییم یا اینکه گزینه<span dir="ltr">&nbsp;Generate a New 2048 bit key&nbsp;</span>را مطابق آنچه در تصویر مشاهده می‌کنید را برای ساخت یک کلید جدید، انتخاب کنید.</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">حال باید یک سری اطلاعات مربوط به سایت را به ترتیب کامل کنیم. به دو نکته دقت کنید؛ اول اینکه باید به زبان لاتین فیلدهای مشخص را کامل کنید و دوم هم اینکه باید کشور انتخابی شما غیر ایران باشد.<br><strong><u>تنها در همین مرحله</u></strong> دقت لازم را داشته باشید که اگر سایت شما با <span dir="ltr">www</span> هم بالا می‌آید، حتماً آدرس سایت خودتان را به‌صورت <span dir="ltr">www</span>&nbsp;انتخاب نمایید.</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">اگر دامنه شما دارای ساب‌دامین است و نیز گواهی شما به‌صورت <span dir="ltr">Wildcard</span> هست، باید برای امن کردن ساب‌دامین خود، دامنه خود را با یک علامت ستاره وارد کنید.<br>مانند <span dir="ltr">*.yourdomain.com</span> (به‌جای <span dir="ltr">yourdomian</span>، آدرس سایت خودتان را وارد کنید ضمناً به علامت نقطه که بعد از ستاره هست نیز دقت نمایید)<br>همچنین دقت کنید که رمز عبور در این مرحله (به‌صورت رمزگذاری نشده) ذخیره‌شده لذا دیگر لازم نیست که در فیلد <span dir="ltr">Passphrase</span>، عبارتی را وارد کنید و باید آن را خالی بگذارید. درنهایت با کامل کردن تمامی فیلدها، باید گزینه <span dir="ltr">Generate</span> را انتخاب نمایید.</font></p> <h2 dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">نصب SSL روی Cpanel و آشنایی با فیلدهای مرحله <span dir="ltr">CSR</span></font></h2> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">در مرحله قبل اگر دقت کرده باشید، یک سری فیلدهای مشخص را در مرحله <span dir="ltr">CSR</span>، کامل نمودیم که در ادامه مقاله قصد داریم، این فیلدها را بیشتر معرفی نماییم.</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="ltr">Domain</span>: در این قسمت باید دامنه خود را وارد کنید و اگر قصد دارید ساب‌دامین خودتان را هم ایمن کنید، باید به‌صورت <span dir="ltr">*.yourdomain.com</span> دامنه خودتان را وارد کنید.</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="ltr">City</span>: واردکردن نام شهر</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="ltr">State</span>: واردکردن نام شهر و نام استان</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="ltr">Country</span>: واردکردن نام کشور</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="ltr">Company</span>: واردکردن نام شرکت</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="ltr">Company Division</span>: واردکردن بخش خاصی در شرکت (در صورت وجود)</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="ltr">Email</span>: واردکردن ایمیل (ساختار ایمیل باید حاوی دامنه شما باشد پس یک ایمیل معمولی جیمیل یا یاهو یا … را وارد نکنید)</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="ltr">Passphrase</span>: چیزی در این قسمت وارد نکنید (ذخیره رمز عبور در <span dir="ltr">CSR</span> به‌صورت رمزنگاری نشده است و نیازی به وارد کردن چیزی در این بخش نیست)</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="ltr">Description</span>: واردکردن یک سری توضیحات دلخواه</font></p> <h2 dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">اتمام مرحله <span dir="ltr">CSR</span> و ادامه روند&nbsp;نصب SSL</font></h2> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">تصویر بالا، شاهدی بر عملکرد درست شما در مرحله قبل خواهد بود لذا پس از دیدن این قسمت، باید روی گزینه <span dir="ltr">Return to SSL Manager</span> کلیک نمایید تا به بخش اصلی یعنی&nbsp;<span dir="ltr">SSL/TLS</span> بازگشته تا ادامه مراحل نصب SSL را دنبال کنید.</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><img class="alignnone wp-image-1612 size-full" alt="فعالسازی ssl" src="data:image/gif;base64,R0lGODdhAQABAPAAAP///wAAACwAAAAAAQABAEACAkQBADs=" width="800" height="375" data-lazy-src="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/605-4.jpg"></font></p><noscript></noscript> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">حال کافی است پس از بازگشت به صفحه <span dir="ltr">SSL/TLS</span>، گزینه <span dir="ltr">Certificates</span> (<span dir="ltr">CRT</span>) را کلیک کنید تا به مراحل بعد برای نصب SSL بروید.</font></p> <h2 dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">انجام مرحله <span dir="ltr">Certificates</span> در نصب SSL&nbsp;روی هاست <span dir="ltr">Cpanel</span></font></h2> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><img class="alignnone wp-image-1613 size-full" alt="آموزش نصب ssl" src="data:image/gif;base64,R0lGODdhAQABAPAAAP///wAAACwAAAAAAQABAEACAkQBADs=" width="800" height="278" data-lazy-src="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/605-5.jpg"></font></p><noscript></noscript> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">در این صفحه (مشابه تصویر بالا)، با یک عنوان به نام <span dir="ltr">Certificates on Server</span> روبرو هستید، فقط کافی است گزینه <span dir="ltr">Install</span> را کلیک کنید تا عملیات نصب برای دامنه‌های واردشده صورت بگیرد.<br>بعدازاینکه این گزینه را زدید، وارد صفحه <span dir="ltr">Manage SSl Site</span> خواهید شد که باید در این صفحه، گزینه<span dir="ltr">Autofill by domain</span> را انتخاب نمایید. سایر گزینه‌ها در این قسمت بر اساس اطلاعاتی که در قسمت‌های <span dir="ltr">Key</span>،<span dir="ltr"> CSR </span>و <span dir="ltr">&nbsp;CRT</span> ساختیم، مشخص خواهند شد و درنهایت باید در انتهای صفحه گزینه <span dir="ltr">install certificate</span> را کلیک نمایید.</font></p> <h2 dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">نصب SSL و مشکل عدم وجود نام دامنه در مرحله <span dir="ltr">Certificates</span></font></h2> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">در مرحله قبل بیان کردیم که باید روی گزینه <span dir="ltr">Install</span> کلیک کنید تا عملیات نصب برای دامنه‌هایی که در تصویر قبل مشاهده کردید انجام شود اما گاهی در قسمت دامنه، گزینه‌هایی که شامل دامنه و ساب‌دامین‌های شما باشند، وجود ندارند.</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">شما باید به انتهای همین مرحله (<span dir="ltr">CRT</span>)، اسکرول کنید و با مراجعه به قسمت&nbsp;<span dir="ltr">Generate a New Certificate</span>، دامنه و ساب‌دامین‌های خودتان را بسازید. (کافی است به مراحل قبل مراجعه کنید و جزئیات قسمت <span dir="ltr">CSR</span> را که بیان کرده‌ایم را اجرایی کنید)</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">پرس</font></p> <h2 dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">ادامه روند مرحله <span dir="ltr">&nbsp;Certificate</span>&nbsp;در نصب SSL</font></h2> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">اگر مرحله <span dir="ltr">&nbsp;Certificate</span>را با موفقیت طی کرده باشید، پیغامی مشابه تصویر بالا را دریافت خواهید کرد. کافی است که برای ادامه روند نصب، گزینه <span dir="ltr">Installer</span> را انتخاب نمایید.</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">به تصویر بالا دقت کنید. در قسمت <span dir="ltr">Domain</span>، باید دامنه خود را انتخاب و دکمه&nbsp;<span dir="ltr">Autofill by domain</span> را انتخاب نمایید. انتخاب این گزینه باعث خواهد شد که تمامی اطلاعاتی که در مراحل قبل ساخته‌اید، به‌صورت خودکار انتخاب شوند. فقط شما باید به انتهای صفحه رفته و روی گزینه <span dir="ltr">install certificate</span> کلیک نمایید.</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">اگر بعد از کلیک روی <span dir="ltr">install certificate</span>، با تصویری مشابه بالا مواجه شدید، باید بگوییم که شما با موفقیت نصب SSL را به پایان رسانده‌اید و هم‌اکنون گواهی <span dir="ltr">SSL</span> بر روی سایت شما فعال است. حتی شما در این صفحه قادر خواهید بود که اطلاعات نصب SSL&nbsp;را نیز مشاهده کنید.</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">حال اگر روی <span dir="ltr">OK</span> کلیک کنید، وارد صفحه &nbsp;<span dir="ltr">Manage SSl</span> خواهید شد که می‌توانید دامنه و ساب‌دامین‌هایی را که نصب SSL&nbsp;روی آن‌ها با موفقیت انجام گرفته است را به حالت قفل‌های سبزرنگ مشاهده کنید.</font></p> <h2 dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">ویرایش فایل <span dir="ltr">.htaccess</span> در نصب SSL</font></h2> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">حالا سایت خودتان را در مرورگر بزنید، اگر به‌درستی سایت شما همراه با پروتکل <span dir="ltr">Https://</span> به نمایش درآمد، نشان‌دهنده این است که نصب SSL&nbsp;به‌درستی انجام گرفته است.<br>حالا باید برای سیستم خود مشخص کنید که زمانی که کاربران وارد سایت شما می‌شوند و آدرس شما را می‌زنند، به‌صورت خودکار، آدرس سایت شما به <span dir="ltr">Https</span> ریدایرکت شود.</font></p><pre class="lang-html prettyprint prettyprinted" dir="ltr"><code><span class="tag"><font face="Mihan-Iransans">RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]</font></span></code></pre> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">برای انجام این کار، تنها کافی است کد بالا را در فایل <span dir="ltr">.htaccess</span> قرار دهید. (اگر این فایل مخفی است، دقت کنید که در <span dir="ltr">File Manager</span> هاست خود، گزینه <span dir="ltr">Setting</span> را انتخاب کرده و گزینه <span dir="ltr">Show Hidden Files (dotfiles)</span> را فعال کرده و آن را ذخیره کنید تا فایل نمایش داده شود.)</font></p> <h2 dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="ltr">SSL</span> و انقضای آن در <span dir="ltr">Cpanel</span></font></h2> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">جزئیات نصب SSL&nbsp;روی سایت شما در صفحه <span dir="ltr">Manage SSl Site</span> در هاست شما قابل‌مشاهده است. (مشابه تصویر بالا)<br>در این صفحه اطلاعاتی از قبیل ساب‌دامین‌هایی که نصب SSL&nbsp;روی آن‌ها انجام‌شده، به‌روزرسانی، غیرفعال سازی نصب SSL و نیز تاریخ انقضا وجود دارد.</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">نکته‌ای که باید بیان کنیم این است که در صورت انقضای <span dir="ltr">SSL</span>، کنترل پنل&nbsp;<span dir="ltr">Cpanel</span> آن را به‌صورت خودکار تمدید خواهد کرد و نیاز نیست که شما دغدغه‌ی انجام کاری را داشته باشید اما این سیاست امروزه <span dir="ltr">Cpanel</span> هست و ممکن است در آینده با تغییراتی همراه باشید یا در بدترین حالت، <span dir="ltr">Cpanel</span> از ارائه گواهی و نصب SSL&nbsp;خودداری نماید.<br>مهم این است که در تاریخ مشخص‌شده حتماً سری به گواهی خود بزنید و از روند تمدید آن آگاهی کسب کنید.</font></p> <h2 dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">عدم نمایش آیکون سبزرنگ بعد از نصب SSL&nbsp;و رفع این مشکل</font></h2> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">ممکن است پس از نصب گواهی SSL، در بالای مرورگر خود هیچ آیکون سبزرنگی مشاهده نکنید و صرفاً با یک آیکون خاکستری‌رنگ به همراه پروتکل <span dir="ltr">Https</span> مواجه شوید.<br>دلیل این موضوع این است که باید تمامی محیط سایت شما امن باشد تا این آیکون سبزرنگ برای شما قابل نمایش باشد لذا شما باید تمامی قسمت‌های داخلی سایت خود را اعم از تصاویر، آدرس‌ها، نوشته‌ها، برگه‌ها، برچسب‌ها و … را همراه با پروتکل امن Https نمایید.</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">برای حل این مشکل فقط کافی است که بر اساس سیستم مدیریت محتوایی که دارید، اقدام به اصلاح آدرس‌های سایت خود کنید.<br>یعنی باید بعد از نصب SSL کلیه آدرس‌های موجود در دیتابیس خود و نیز حتی آدرس‌هایی که شامل چند صفحه <span dir="ltr">html</span> ساده می‌شوند را ویرایش و به <span dir="ltr">Https</span> تغییر دهید.</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">اگر روش بالا را نمی توانید انجام دهید ، روش دیگری نیز وجود دارد که اتوماتیک پروتکل http را به https تبدیل میکند.</font></p> <p dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans">افزونه ی&nbsp;&nbsp;<strong><a href="https://wordpress.org/plugins/really-simple-ssl/" rel="noopener nofollow noreferrer" target="_blank" data-wpel-link="external">Really Simple SSL</a>&nbsp;: با نصب این افزونه از طریق مخزن وردپرس ، با یک کلیک مشکل سبز نشدن https رو به راحتی حل کنید.</strong></font></p> <hr> <blockquote readability="6.96226415094"> <p dir="rtl"><span><font face="Mihan-Iransans"><b>خب دوستان اگر کسی نیاز به ssl رایگان دارید و خودتون نمی توانید نصب کنید ، آن را به ما بسپارید . اوجی هاست ارائه <a title="اوجی هاست" href="https://oghost.ir/">هاست ابری ارزان</a></b></font></span></p> <p><font face="Mihan-Iransans">در ضمن نظر یادتون نره !</font></p></blockquote> <div class="star_ratings" readability="7"> <p><i class="fa fa-star"><font face="Mihan-Iransans">به این مطلب امتیاز دهید.</font></i></p></div></div></li></div></ul></div> text/html 2017-12-29T15:06:15+01:00 android808.mihanblog.com حسین احمدی لیست ایمیل بخریم ؟ http://android808.mihanblog.com/post/101 <div id="explanation"> <h1>لیست ایمیل بخریم ؟ | نید وبمستر</h1></div><div id="content"><ul><div class="article"><li><div> <p>لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ؟ لیست ایمیل بخریم ؟</p> <p>لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ،این سئوالی است که ذهن افرادی را که&nbsp; امروزه&nbsp; در زمینه&nbsp;<em>ایمیل مارکتینگ&nbsp;</em>فعالیت میکنند مشغول کرده است . در ادامه با اوجی هاست همراه باشید تا به بررسی تخصصی و کامل این موضوع بپردازیم .</p> <div id="attachment_1725" class="wp-caption aligncenter" readability="7"><img title="لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ؟ ( آموزش ایمیل مارکتینگ )" class="wp-image-1725 size-full lazyloaded" alt="1st brick - لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ؟ ( آموزش ایمیل مارکتینگ )" src="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/1st-brick.jpg" width="299" height="425" data-lazy-src="/wp-content/uploads/2017/12/1st-brick.jpg" data-lazy-sizes="(max-width: 299px) 100vw, 299px" data-lazy-srcset="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/1st-brick.jpg 299w, https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/1st-brick-211x300.jpg 211w" srcset="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/1st-brick.jpg 299w, https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/1st-brick-211x300.jpg 211w" sizes="(max-width: 299px) 100vw, 299px"> <p class="wp-caption-text">لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ? در ادامه با ما باشید</p></div> <h3>چرا نباید از وب سایت ها لیست ایمیل خرید ؟</h3> <p>شما میتوانید با کلمه خرید لیست ایمیل در وب سایت های مختلف اقدام به خرید بانک های ایمیل نمایید و طبق تجارب اوجی هاست ، این کار اصلا به صرفه و کارامد نیست ! بگذارید من چند دلیل برای شما بیاورم :</p> <p>۱ – تمامی وب سایت های فروشنده میگویند که لیست ایمیل فعال میباشد ! اما به هیچ عنوان تضمینی به فعال یا واقعی بودن ایمیل ها نیست و حتی ممکن است این لیست توسط برنامه های جعلی ساخته شده باشد !</p> <p>۲- حالا اگر اصلا افرادی هم در لیست فعال باشند ، ممکن است اصلا به کسب و کار شما مربوط نباشند ! البته برخی از وب سایت های فروش بانک ایمیل یک مرحله کار خود را پیشرفت داده و اقدام به فروش لیست ایمیل مشاغل میکنند ، با این کار تنها وب سایت ها اقدام به جذب مشتری بیشتر میکنند&nbsp; وگرنه هیچ گونه تضمینی نیست که این لیست درست باشد !</p> <p>۳ – مهمترین عامل که باعث میشود از خرید صرف نظر کنید ،&nbsp; خطر اسپم شدن ایمیل های شما میباشد !</p> <hr> <h3>لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ؟</h3> <hr> <h3>چگونه بانک ایمیل را خودمان بسازیم ؟</h3> <p>افرادی که در ایمیل مارکتینگ تخصص دارند همیشه میگویند که راز&nbsp;یک کمپین ایمیل مارکتینگ عالی، یک لیست عالی است . اما شما نمیتوانید به هر لیست عالی ایمیل بفرستید و نتیجه دلخواه را بگیریم ، پس بگذارید بگوییم که ”&nbsp;<strong>راز یک کمپین ایمیل مارکتینگ عالی، لیست ایمیل عالی شماست.&nbsp;</strong>”</p> <p>خب حالا میگوییم که لیست ایمیل عالی چیست ؟&nbsp; منظور ما از لیست ایمیل عالی ، لیستی است که خود کاربران به شما اجازه داده باشند&nbsp;<em>&nbsp;کمپین‌های بازاریابی ایمیلی&nbsp;</em>را برایشان ارسال کنید .</p> <p>در دنیای ایمیل مارکتینگ ما ۲ نوع از این کسب اجازه از کاربر را داریم :&nbsp;<strong>Opt-In</strong>&nbsp;و&nbsp;<strong>Subscribe .</strong></p> <p><strong>Opt-In</strong></p> <p>Opt-In به معنای این است که فرد با انتخاب خودش در چیزی شرکت نماید ، در اینجا و ایمیل مارکتینگ&nbsp;Opt-In به فرمی گفته میشود که کاربر در آن اطلاعات مربوط به ایمیل یا سایر را وارد کرده و به شما اجازه میدهد ایمیل ها را برای آن ارسال کنید .</p> <p><strong>Subscribe</strong></p> <p>در لغت&nbsp;<em>Subscribe&nbsp;</em>به معنای عضویت یا اشتراک است ، در اینجا منظور ما از&nbsp;<em>Subscribe&nbsp;</em>معمولا گزینه های تیک چک باکس ظاهر میشوند و کاربر میتواند با کلیک رویه آن به عضویت سیستم ایمیل مارکتینگ شما دربیاید.</p> <p>فکر نکنید که با ایجاد یک فرم ساده&nbsp; و قرار دادن آن در وب سایت میتوان به راحتی ایمیل کاربران را دریافت کرد . در واقع شما باید با ترغیب کاربران و ایجاد انگیزه در انها ، نسبت به دریافت ایمیل از فرم&nbsp;Opt-in اقدام کنید .</p> <hr> <h3>لیست ایمیل بخریم ؟</h3> <hr> <h3>گام اول: ایجاد انگیزه برای کسب اجازه</h3> <p>ممکن است شما نیز بیشتر وب سایت ها را دیده باشید که یک فرم&nbsp;Opt-In&nbsp; و گزینه اشتراک را به کاربر نشان میدهند و می گویند که با عضویت در خبرنامه ما&nbsp; ، از آخرین اخبار مطلع شوید . در واقع این وب سایت ها نصف کار را انجام داده اند و&nbsp; به عنوان یک کاربر، چرا باید متقاضی دریافت ایمیل از آنها باشم؟ چه خبری قرار است به من بدهند که در ازای آن آدرس ایمیل من را می‌خواهند؟ اصلاً چه نفعی برای من به همراه دارند؟&nbsp; ، حالا اگر شما در ازای دریافت ایمیل ، یک ارزش افزوده نیز به کاربر اختصاصی دهید ، نیمه دیگر کار را انجام داده اید&nbsp; .</p> <p>در ایمیل مارکتینگ به این ارزش افزوده یا رشوه دادن به کاربر جهت عضویت در&nbsp;Opt-In&nbsp;&nbsp;جذب سرنخ فروش (یا&nbsp;Lead Magnet) می‌گویند . البته Lead Magnet صرفا به این معنی نیست که شما باید هزینه ای انجام بدهید و گاهی این جذب سرنخ فروش میتواند برخی فایل های آموزشی ، Pdf&nbsp; و… باشد که اصلا نیازی به هزینه برای ساخت آنها نیز ندارید&nbsp; .</p> <h3>&nbsp;چند سرنخ جذب معروف برای ایجاد انگیزه و شوق در کاربران :</h3> <ul> <li>کتاب الکترونیکی (Ebook) </li><li>Case Study (مطالعه موردی) </li><li>وبینار </li><li>نمونه رایگان از محصول </li><li>کوپن تخفیف </li><li>کوئیز یا بازی</li></ul> <p>روش های جذب کاربران در فرم اشتراک اینقدر زیاد است که میتوانیم به آن نامحدود بگوییم . ولی بهترین&nbsp;سرنخ جذب ، باید مربوط به محصولات یا&nbsp;کمپین ایمیل مارکتینگ شما باشد&nbsp; .</p> <h3>معیار های سرنخ ها</h3> <p>معیارهایی که برای یک سرنخ جذب تأثیرگذار وجود دارند به شرح زیر هستند :</p> <p>۱ – به صورت رایگان به کاربران ارزش افزوده ارائه کنیم .</p> <p>۲- ارزش افزوده چیزی باشد که کابران وب سایت شما به آن نیاز دارند و مشکل شان را حل کند .</p> <p>۳- ساده و قابل استفاده برای همه باشد . به عنوان مثال یک فایل PDf که ۵۰۰ صفحه دارد برای ۹۰% افراد نا کارامد است .</p> <p>۴ – به صورت آنلاین و آنی به کاربران ارائه شود .</p> <p>۵ – اطلاعات مفیدی را شامل باشد تا کاربر از آنها استفاده کند .</p> <p>۶ – هر چه جزئیات بیشتری برای مشتری ارائه کنید ، نرخ تبدیل بازدید کننده به ایمیل بیشتری خواهید داشت .</p> <p>۷ – تا حد امکان به کسب و کار شما مربوط باشد .</p> <p>۸ – یک پیشنمایش و تبلیغ از سازمان یا گروه شما نیز باشد .</p> <hr> <h3>لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ؟</h3> <hr> <p>در ادامه به چند نمونه زیر از Lead Magnet توجه کنید .</p> <h3>Lead Magnet</h3> <p>۱- وب سایتی با عنوان فروشگاه پوشاک ، به ازای عضویت کاربران در خبرنامه و لیست اشتراک خودش ، از کپن تخفیف استفاده کرده است . ( مبلغ کپن تخفیف بسیار قابل تامل و جذب کننده کاربر است . )</p> <div id="attachment_1726" class="wp-caption aligncenter" readability="7"><img title="لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ؟" class="wp-image-1726 size-full lazyloaded" alt="لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ؟" src="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/modise.png" width="640" height="426" data-lazy-src="/wp-content/uploads/2017/12/modise.png" data-lazy-sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" data-lazy-srcset="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/modise.png 640w, https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/modise-300x200.png 300w" srcset="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/modise.png 640w, https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/modise-300x200.png 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px"> <p class="wp-caption-text">لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ؟ استفاده از Lead Magnet</p></div> <p>۲- وب سایتی در زمینه دستورات غذایی ارگانیک که به ازای عضویت کاربران در سیستم خبرنامه خودش ، ۵ دستور رایگان را برای آنها ارسال میکند&nbsp; . این Lead Magnet برای افرادی جذاب است که به دنبال غذاهای سالم هستند، یعنی دقیقاً جامعه هدف این وب سایت .</p> <div id="attachment_1727" class="wp-caption aligncenter" readability="7"><img title="لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ؟" class="wp-image-1727 size-full lazyloaded" alt="لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ؟" src="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/lead-magnet-100days-of-real-food.png" width="640" height="425" data-lazy-src="/wp-content/uploads/2017/12/lead-magnet-100days-of-real-food.png" data-lazy-sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" data-lazy-srcset="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/lead-magnet-100days-of-real-food.png 640w, https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/lead-magnet-100days-of-real-food-300x199.png 300w" srcset="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/lead-magnet-100days-of-real-food.png 640w, https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/lead-magnet-100days-of-real-food-300x199.png 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px"> <p class="wp-caption-text">لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ؟</p></div> <h3>گام دوم: چگونه یک فرم Opt-In بسازید که بازدیدکننده را به مشترک تبدیل کند</h3> <p>در واقع یک فرم&nbsp;Opt-In مناسب ، فرمی است که عالی بودن سرنخ جذب شما را به کاربر نشان دهد تا بازدید کننده در قبال دریافت چیزی به عضویت سیستم شما دربیاید . به این عمل تبدیل یا&nbsp;Conversion میگویند . اگر میخواهید یک فرم&nbsp;Opt-In ایجاد کنید باید موارد زیر را در نظر بگیرید تا بیشترین نرخ تبدیل را داشته باشید .</p> <h4>۱ –&nbsp;<strong>عنوان شما جذاب باشد</strong>&nbsp;:</h4> <p>عنوان فرم باید به گونه ای باشد که Lead Magnet شما را به صورت کامل برای کاربر معرفی کند .</p> <h4>۲-&nbsp;<strong>توضیحات کمکی</strong>&nbsp;:</h4> <p>بهتر است فرم شما یک بخش با توضیحات مختصر و مفید برای کاربر داشته باشد تا در سریعترین زمان کاربر آن را ببیند و مطالعه کند .</p> <h4>۳-&nbsp;<strong>تصاویر جذاب</strong>&nbsp;:</h4> <p>اگر میتوانید یک تصویر جذاب از&nbsp;Lead Magnet&nbsp; در فرم قرار دهید همچنین&nbsp;قرار دادن تصویر یک شخص که در حال نگاه کردن به گزینه اشتراک فرم شماست هم می‌تواند نرخ تبدیل را بالا ببرد.</p> <h4>۴-&nbsp;<strong>فیلدهای کم :</strong></h4> <p>در صورت امکان حداکثر از دو فید استفاده کنید ، مثل ادرس ایمیل و نام یا ادرس ایمیل و جنسیت ، قرار دادن بیشتر فیلد نرخ تبدیل را بسیار کاهش میدهد .</p> <h4>۵-&nbsp;<strong>دکمه اشتراک ترغیب کننده :</strong></h4> <p>رای دکمه اشتراک، یک رنگ متضاد با بقیه فرم انتخاب کنید که در صفحه کاملاً به چشم بیاید. همچنین از عبارتی استفاده کنید که بازدیدکننده را ترغیب به کلیک در همان لحظه کند.</p> <p>اگر شما از قالب های اماده یا وردپرس استفاده میکنید ممکن است نگران کدنویسی و سایر موارد باشید ، اما در آینده ما چندین افزونه خوب برای اینکار به شما معرفی میکنیم ، پس نگران این موارد نباشد .</p> <div id="attachment_1729" class="wp-caption aligncenter" readability="7"><img title="لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ؟" class="wp-image-1729 size-full lazyloaded" alt="لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ؟" src="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/opt-in-form.jpg" width="640" height="461" data-lazy-src="/wp-content/uploads/2017/12/opt-in-form.jpg" data-lazy-sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" data-lazy-srcset="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/opt-in-form.jpg 640w, https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/opt-in-form-300x216.jpg 300w" srcset="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/opt-in-form.jpg 640w, https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/opt-in-form-300x216.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px"> <p class="wp-caption-text">لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ؟</p></div> <h3> </h3><h3>گام سوم : بهترین مکان برای قرار دادن فرم&nbsp;Opt-In</h3> <h4>در وب سایت</h4> <p>اگر شما یک وب سایت پربازدید یا مربوط به کسب و کار خود دارید ، بهترین کار قرار دادن فرم مربوطه در وب سایت شما میباشد . اما مسئله این است که در کجا وب سایت فرم را قرار دهیم تا بیشتری بازدهی را داشته باشد .</p> <h4>۱ –&nbsp;<strong>در فوتر یا هد شناور</strong>&nbsp;:</h4> <p>اگر شما تمرکز خاصی روی بازاریابی ایمیلی دارید، چه بهتر که از این ویژگی برای جلب توجه کاربران به منظور مشترک شدن در لیست ایمیلتان استفاده کنید . وب سایت زیر از فوتر شناور استفاده میکند که با اسکرول کاربر همواره مشاهده میشود مگر اینکه رویه ضربدر آن کلیک کنید .</p> <div id="attachment_1730" class="wp-caption aligncenter" readability="7"><img title="لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ؟" class="wp-image-1730 lazyloaded" alt="لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ؟" src="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/footer-tagmond2.png" width="504" height="400" data-lazy-src="/wp-content/uploads/2017/12/footer-tagmond2.png" data-lazy-sizes="(max-width: 504px) 100vw, 504px" data-lazy-srcset="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/footer-tagmond2.png 640w, https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/footer-tagmond2-300x238.png 300w" srcset="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/footer-tagmond2.png 640w, https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/footer-tagmond2-300x238.png 300w" sizes="(max-width: 504px) 100vw, 504px"> <p class="wp-caption-text">لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ؟</p></div> <h4>۲-&nbsp;<strong>در بخش ثبت نام :</strong></h4> <p>شما میتوانید در هنگام ثبت نام ، چک باکس یا گزینه ای قرار دهید تا اگر کاربر مایل به عضویت در لیست ایمیل شما باشد ، از این گزینه استفاده نماید .</p><img title="لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ؟" class="aligncenter wp-image-1731 size-full lazyloaded" alt="لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ؟" src="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/modise-checkbox.jpg" width="640" height="249" data-lazy-src="/wp-content/uploads/2017/12/modise-checkbox.jpg" data-lazy-sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" data-lazy-srcset="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/modise-checkbox.jpg 640w, https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/modise-checkbox-300x117.jpg 300w" srcset="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/modise-checkbox.jpg 640w, https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/modise-checkbox-300x117.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px"> <h4>۳-&nbsp;<strong>بنر یا پاپ آپ (Pop-up) :</strong></h4> <p>بسیاری از فروشگاه ها و سایت های اینترنتی در اولین بازدید فرد یا بازدید از صفحه خاصی از وب سایت ، صفحه ای بازشو به کاربر نشان میدهند که حاوی فرم اشتراک میباشد&nbsp; .</p> <div id="attachment_1732" class="wp-caption aligncenter" readability="7"><img title="لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ؟" class="wp-image-1732 size-full lazyloaded" alt="لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ؟" src="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/discount-bamilo.png" width="640" height="427" data-lazy-src="/wp-content/uploads/2017/12/discount-bamilo.png" data-lazy-sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" data-lazy-srcset="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/discount-bamilo.png 640w, https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/discount-bamilo-300x200.png 300w" srcset="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/discount-bamilo.png 640w, https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/discount-bamilo-300x200.png 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px"> <p class="wp-caption-text">لیست ایمیل بخریم ؟</p></div> <h4>۴-&nbsp;<strong>فرم تماس با ما :</strong></h4> <p>اگر فردی وارد بخش تماس با ما وب سایت شما شود و اطلاعاتش را وارد کند پس یعنی اهمیت زیادی به وب سایت شما میدهد . پس میتوانید با قرار دادن یک فرم opt-in&nbsp; آنها را نیز جذب کنید .</p> <div id="attachment_1735" class="wp-caption aligncenter" readability="7"><img title="لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ؟" class="wp-image-1735 size-full lazyloaded" alt="لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ؟" src="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/contact_form.jpg" width="640" height="407" data-lazy-src="/wp-content/uploads/2017/12/contact_form.jpg" data-lazy-sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" data-lazy-srcset="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/contact_form.jpg 640w, https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/contact_form-300x191.jpg 300w" srcset="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/contact_form.jpg 640w, https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/contact_form-300x191.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px"> <p class="wp-caption-text">لیست ایمیل بخریم ؟</p></div> <h4>۵-&nbsp;<strong>پاپ اپ خروجی</strong>&nbsp;:</h4> <p>با روش&nbsp;Exit-intent Pop-up میتوانید نرخ بیشتری از بازدیدکنندگان را به مشترک ایمیل تبدیل کنید . در این حالت وقتی بازدید کننده موس را به سمتن بستن سایت هدایت میکند ، این صفحه نمایش داده میشود .&nbsp;از مزایای آن می‌توان به این اشاره کرد که بر خلاف دیگر پاپ آپ‌ها، به هیچ وجه در مسیر بازدیدکننده روی سایت وقفه ایجاد نمی‌کند و در بهترین زمان، یعنی لحظه خروج، خود را به وی نشان می‌دهد .</p> <hr> <h2>لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ؟</h2> <hr> <h3>در وبلاگ شما</h3> <p>اگر به جای وب سایت یک وبلاگ نیز دارید که ترافیک ورودی خوبی دارد پس&nbsp; دست به کار شوید و در آن یک فرم&nbsp;Opt-In قرار دهید تا نسبت هب جمع آوری لیست اقدام کنید .&nbsp;در واقع افرادی که از طریق وبلاگ شما مشترک لیست ایمیلتان شوند، ارزشمندترین خوانندگان شما هستند. این افراد قطع به یقین همان کسانی هستند که زیر مقالات وبلاگ شما کامنت گذاشته و آنها را به اشتراک می‌گذارند .</p> <h4>در شبکه‌های اجتماعی شما</h4> <p>اگر شما در شبکه های اجتماعی تعداد قابل توجهی دنبال کننده دارید میتوانید به راحتی از طریق روش های ایمیل مارکتینگ ایمیل این گونه افراد را نیز بگیرید ، حتما از خودتان میپرسید که چگونه ایمیل انها را بگیریم ، در آینده این اموزش را به صورت کامل در اختیار شما قرار میدهیم .</p> <h4>در امضای ایمیل شما</h4> <p>اگر به صورت ماهانه برای کاربران ایمیل هایی مثل صورتحساب یا … میفرستید پس شما رابطه نزدیکی با این افراد دارید ، کافیست تا در امضای ایمیل های خودتان گزینه ای برای تحریک این افراد به منظور پیوستن به لیست ایمیل خودتان بگذارید .</p> <h4>رو در رو با مشتری</h4> <p>ممکن است همه افراد از طریق وب سایت و شبکه های اجتماعی با کاربران خودشان تعامل نداشته باشند و به صورت رو در رو با مشتری های خودشان در ارتباط باشند ، در این صورت باید چکار کنیم ؟ میتوانید به هر یک از روش های زیر اقدام کنید .</p> <p>۱ –&nbsp;<strong>در نقطه فروش&nbsp;</strong>: از کارمندان و بازاریاب های خودتان بخواهید که در هنگام تحویل کار با مشتری یا صحبت با مشتری ، از اون بپرسند ایا تمایل دارد که در لیست ایمیل قرار بگیرد ، البته توجه کنید که نباید&nbsp;Lead Magnet را فراموش کنید ، انگیزه همیشه لازم است .</p> <p>۲ –&nbsp;<strong>فرم&nbsp;</strong><strong>Opt-In</strong><strong>&nbsp;در فروشگاه&nbsp;</strong>: با روش سنتی ، یک خودکار و فرم به همراه&nbsp;Lead Magnet که در پیشخوان قرار داده اید میتوانید این کار را انجام دهید . البته میتوانید این روش را کمی تغییر داده و با قرار دادن یک تبلت در بخش مربوط اقدام به دریافت ایمیل مشتریان نمایید .</p> <p>۳ –&nbsp;<strong>جمع‌آوری کارت ویزیت:&nbsp;</strong>امروزه ممکن است افراد زیادی کارت ویزیت داشته باشند که آدرس ایمیل خودشان را رویه آن نوشته اند ، میتوانید محفظه ای در فروشگاه قرار دهید تا کارت های ویزیت مربوط را جمع کرده و ایمیل را وارد کنید . توجه داشته باشید که&nbsp;Lead Magnet را فراموش نکنید !</p> <hr> <h3>لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ؟</h3> <hr> <h2>جمع بندی و نتیجه گیری</h2> <p>ما متوجه شدیم که خرید بانک های ایمیل نه تنها به نفع شما نیست ، بلکه ضرر هم&nbsp; برای شما به همراه دارد . شما با گام های دریافت ایمیل و&nbsp;<strong>Lead Magnet</strong>&nbsp;آشنا شدید و باید توجه داشته باشید نهایت استفاده را از آنها ببرید .</p> <p>روش‌های ذکر شده تنها شیوه‌های کسب اجازه از مشتریان (<em>بالقوه یا بالفعل</em>) به منظور ساخت لیست ایمیل مارکتینگ نیست، اما متداول‌ترین و پربازده‌ترین آنهاست. با عمل به توصیه‌های ما و ساخت یک فرم Opt-In در جای مناسب، به مرور زمان، یک لیست ایمیل عالی از مشتریان حقیقی خود بدست خواهید آورد.</p> <p>توجه کنید ارزش این لیست که توسط خود شما جمع آوری شده است صد ها برابر ارزش بانک های خریداری شده است !</p> <p>در آینده با شما خواهیم بود و مقاله ها و آموزش های بیشتر مربوط به ایمیل مارکتینگ</p> <p>امیدوارم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد .</p> <p>حالا به نظر شما : لیست ایمیل بسازیم یا بخریم ؟</p> <hr> <p>منبع :&nbsp;<a href="https://oghost.ir/">اوجی هاست</a></p></div></li><li><h1><p><a href="https://oghost.ir" target="_blank" title="هاست ارزان">خرید هاست ارزان</a></p></h1></li></div></ul></div> text/html 2017-12-29T15:05:41+01:00 android808.mihanblog.com حسین احمدی نحوه ی نوفالو کردن لینک ها در وردپرس http://android808.mihanblog.com/post/100 <div id="explanation"> <h1><font face="Mihan-Iransans">نحوه ی نوفالو کردن لینک ها در وردپرس<span class="small"> </span></font></h1> <p><font face="Mihan-Iransans"><acronym title="Really Simple Syndication"></acronym></font></p> <p></p></div> <div id="content"> <ul> <div class="article"> <li><p><font face="Mihan-Iransans">نحوه ی نوفالو کردن لینک ها در وردپرس</font></p> <h2><font face="Mihan-Iransans">لینک های خروجی را Nofollow کنید !</font></h2> <p><font face="Mihan-Iransans"><img class="alignnone wp-image-1577 size-full" alt="" src="data:image/gif;base64,R0lGODdhAQABAPAAAP///wAAACwAAAAAAQABAEACAkQBADs=" width="800" height="350" data-lazy-src="https://oghost.ir/wp-content/uploads/2017/12/nofollow.png"></font></p><noscript></noscript> <p><font face="Mihan-Iransans">لینک های خروجی را Nofollow کنید</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">مقدمه :</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">حتما شما هم از لینک های خروجی خود خسته شده اید ، مطمئنا می دانید که این لینک ها بر روی سئو شما تاثیر منفی دارند ، پس باید به دنبال راهی برای غیر فعال کردن آنها باشید ! اما در بعضی مواقع لازم است که از سایت شما یک لینک به خارج از سایت ارسال شود . اما در این صورت چه باید کرد ؟</font></p> <h4><font face="Mihan-Iransans">خروجی های وردپرس</font></h4> <p><font face="Mihan-Iransans">وردپرس یکی از سیستم های مدیریت محتوا است . و صد در صد یک سیستم مدیریت محتوا قوی لینک هایی به خارج از سایت خود نیز دارد . پس بهتر از خروجی های خود را کنترول کنید .</font></p> <h4><font face="Mihan-Iransans">آموزش نوفالو کردن لینک ها</font></h4> <p><font face="Mihan-Iransans">برای نوفالو کردن یک لینک کافیست از تگ نوفالو در ابتدا لینک های خود استفاده کنید . اما این تگ در کدام بخش قرار میگیرد ؟ به ادامه مطالب مراجعه کنید .</font></p> <h4><a href="https://oghost.ir/"><font face="Mihan-Iransans">اوجی هاست</font></a></h4> <h5 dir="ltr"><pre class="lang-html prettyprint prettyprinted" dir="ltr"><code><span class="tag"><font face="Mihan-Iransans">&lt;a href="https://oghost.ir" rel="nofollow"&gt;اوجی هاست&lt;/a&gt;</font></span></code></pre> <p><font face="Mihan-Iransans">با قرار دادن تگ <strong>نوفالو</strong> در لینک های خود آن ها را نوفالو کنید .</font></p> <hr> </h5><h2> </h2><h3><font face="Mihan-Iransans">تگ نوفالو چیست ؟</font></h3> <p><font face="Mihan-Iransans">کاربرد این تگ در لینک های خارجی وب سایت است . این کد به ربات های خزنده می گوید ، این لینک ارتباطی با وب سایت من ندارد و لطفا آن را دنبال نکن . استفاده از این شورت کد نه تنها برای سئو مفید است بلکه رتبه وب سایت شما را نیز بالا خواهد برد . اگر سایت محتوایی یا وب سایت دانلودی دارید حتما از این تگ برای لینک های خارجی خود استفاده کنید .</font></p> <p><strong><font face="Mihan-Iransans">افزونه های نوفالو</font></strong></p> <p><font face="Mihan-Iransans">اگر از مدیریت محتوا <strong>وردپرس</strong> استفاده می کنید ، حتما از یکی از افزونه های نوفالو کردن لینک استفاده کنید . البته پیشنهاد می شود قالبی انتخاب کنید که به صورت خودکار این لینک ها را نوفالو کند . اما اگر به همچین قالبی دسترسی ندارید میتوانید از افزونه&nbsp;<strong><a href="http://oghost.ir/">Nofollow for external link</a></strong> استفاده کنید . این افزونه لینک های خارجی وب سایت شما را به صورت خودکار نوفالو خواهد کرد .</font></p> <h2><font face="Mihan-Iransans">افزونه&nbsp;<strong>Nofollow for external link</strong></font></h2> <p><font face="Mihan-Iransans">خب دوستان با تایپ کردن اسم افزونه ، میتوانید آن را از مخزن وردپرس دانلود کنید !</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">بعد از دانلود افزونه روی تنظیمات در منو کلیک کنید ، آن وقت چند تا آپشن باز میشود که شما باید روی&nbsp;<strong>Nofollow ExtLink&nbsp;</strong>کنید .</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">بعد از آن تصویری مقابل زیر می بینید .</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">مطابق تصویر فوق عمل کنید . این افزونه قابلیت دیگری هم دارم و آن باز شدن لینک های خروجی در پنجره ی جدید است که اگر بخواهید به صورت دستی وارد کنید باید <code><span class="atn">target</span><span class="pun">=</span><span class="atv">"_blank"</span></code> را به تگ a اضافه کنید .</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">مثال زیر :</font></p><pre class="lang-html prettyprint prettyprinted" dir="ltr"><code><font face="Mihan-Iransans"><span class="tag">&lt;a</span> <span class="atn">href</span><span class="pun">=</span><span class="atv">"http://google.com"</span> <span class="atn">target</span><span class="pun">=</span><span class="atv">"_blank"</span><span class="tag">&gt;google</span><span class="tag">&lt;/a&gt;</span></font></code></pre> <p><font face="Mihan-Iransans">در صورتی که میخواهید لینک های یک سایت ، برگه و یا پستی فالو بماند در قسمت&nbsp;Exclude Domains آدرس آن را وارد کنید !</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">نوشته شده توسط :</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">علی احمدی</font></p> <div class="star_ratings" readability="7"> <p><font face="Mihan-Iransans"><br></font></p></div><i class="fa fa-star"><font face="Mihan-Iransans"> <div class="information"><br></div></font></i></li><li><p><a href="https://oghost.ir/" target="_blank" title="هاست ارزان" style="text-decoration-line: none; color: rgb(12, 119, 190); font-size: 24px; font-weight: 700; text-align: justify; background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-Iransans">خرید هاست ارزان</font></a></p></li></div></ul></div> text/html 2017-12-29T15:05:23+01:00 android808.mihanblog.com حسین احمدی متاتگ Canonical چیست ؟ http://android808.mihanblog.com/post/99 <div id="explanation"> <h1><font face="Mihan-Iransans">متاتگ Canonical چیست ؟ | نید وبمستر<span class="small"> </span></font></h1> <p><font face="Mihan-Iransans"><acronym title="Really Simple Syndication"></acronym></font></p> <p></p></div> <div id="content"> <ul> <div class="article"> <li><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://android808.mihanblog.com/" rel="bookmark">متاتگ Canonical چیست ؟ | نید وبمستر</a> </font><div> <p><font face="Mihan-Iransans">معرفی و آموزش استفاده از تگ Canonical ،&nbsp;تگ Canonical در واقع تگی است که شما در صفحه تعریف میکنید و کار این تگ ، مشخص کردن مطلب دارای اهمیت بیشتر برای موتور های جست و جوگری مثل گوگل است ، ممکن است شما چند مطلب با موضوعی مشابه داشته باشید که میتوانید با استفاده از تگ&nbsp;کنونیکال (Rel=Canonical) ، به گوگل بگویید که یکی از مطالب دارای اهمیت بیشتری است تا گوگل آن را در تایج جستجو ایندکس کند .</font></p> <h2><span><font face="Mihan-Iransans">معرفی و آموزش استفاده از تگ Canonical</font></span></h2> <p><font face="Mihan-Iransans">بگذارید مثالی از نحوه کارکرد این تگ بگوییم تا بهتر متوجه شوید ، یک فروشگاه اینترنتی را در نظر بگیرید . در بخش جست و جو یا صفحات ، بخشی وجود دارد که کالا هارا به ترتیب های مختلفی مثل&nbsp;حروف الفبا، ارزان‌ترین، گران‌ترین، نام برند یا … مرتب میکند . و مهمترین دسته بندی ، پرفروشترین است که باید در صفحه نتابج جست و جو ظاهر شود ، به صورت عادی ممکن است تمامی صفحات&nbsp; ایندکس شود لیست بلندی از صفحات با&nbsp; محتوای مشابه ایجاد شود و کاربر را گیج کند !</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">در این صورت بهترین حالت استفاده از&nbsp;تگ Canonical برای نمایش اولویت یکی از آدرس‌ ها میباشد . به صورتی که تنها دسته پرفروشترین ها باقی مانده و سایر صفحات حذف میشوند .</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">در ادامه بیشتر به این موضوع میپردازیم .</font></p> <h2><span><font face="Mihan-Iransans">آیا استفاده از&nbsp;تگ Canonical مهم است ؟</font></span></h2> <p><font face="Mihan-Iransans">ممکن است که با خود بگویید ، لزومی ندارد یک وبمستر در&nbsp; وب سایت خودش مطالب و صفحات تکراری ایجاد کند . اما اگر بیشتر دقت کنید ، متوجه میشوید که در بحث تولید محتوا ، یکی از مشکلات وب مستر ها ایجاد محتوا و صفحات تکراری است . اگر از دید یک بازدیدکننده به آدرس های زیر نگاه کنیم&nbsp; ، ممکن است تمامی آنها در نظرمان یکی باشند!</font></p> <ul> <li><font face="Mihan-Iransans">http://www.example.com </font></li><li><font face="Mihan-Iransans">https://www.example.com </font></li><li><font face="Mihan-Iransans">http://example.com </font></li><li><font face="Mihan-Iransans">http://example.com/index.php </font></li><li><font face="Mihan-Iransans">http://example.com/index.php?refer=twitter</font></li></ul> <p><font face="Mihan-Iransans">اما اگر از نظر گوگل به آنها نگاه کنیم میبینیم که تمامی آنها متفاوت است ، پس گوگل نیز هریک را آدرسی جداگانه در نظر میگیرد و این یعنی محتوای و 5 صفحه تکراری که ایندکس میشود !&nbsp; بله&nbsp;در حقیقت این تنها بخشی از مشکلاتی است که امکان دارد با آنها روبرو شوید .</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">حالا اگر صفحات کپی بالا در وب سایت شما بیشتر و بیشتر شوند&nbsp;&nbsp;احتمال بروز برخی مشکلات در سئو وجود دارد و تأثیرات منفی بر روی رتبه سایت می‌گذارد&nbsp; ،&nbsp; البته این نکته را نباید از یاد ببریم که امروزه اکثر سیستم های مدرن و بروز مدیریت محتوا تگ&nbsp; Rel=Canonical را به صفحاتی با محتوای یکسان اضافه می‌کنند تا به‌راحتی بتوانید هزاران محتوای تکراری در وب‌سایت خود داشته باشد .</font></p> <hr> <hr> <h2><span><font face="Mihan-Iransans">چگونه از تگ&nbsp;Canonical استفاده کنیم؟</font></span></h2> <p><font face="Mihan-Iransans">برای استفاده از&nbsp;تگ Canonical ، باید آن را در بخش Head قالب خودتان قرار بدهید زیرا گوگل اهمیتی به تگ های موجود در بدنه قالب نمیدهد . دلیل این مسئله هم مربوط به مسائل امنیتی میباشد ، چراکه بعضی از وب سایت ها اجازه ویرایش کد های بدنه قالب را به کاربران میدهند&nbsp; و اگر این کد در بدنه نیز عمل کند ممکن است توسط بعضی از کاربران قرارداده شده و به سایت شما ضربه بزند .</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">برای استفاده از این تگ در هد ، باید کد زیر را در بخش مربوط وارد کنید :</font></p> <h2><span><font face="Mihan-Iransans">تگ Canonical</font></span></h2><pre dir="ltr"><font face="Mihan-Iransans">&lt;link rel="canonical" href="https://oghost.ir/"&gt;</font></pre> <p><font face="Mihan-Iransans">به این ترتیب مطابق کد بالا ، بعد از باز کردن یک لینک باید کد&nbsp;rel=”canonical” را وارد کرده و بعد از آن باید در “href=”http://oghost.ir به جای&nbsp;http://oghost.ir باید آدرس صفحه مورد نظر را وارد کنید .</font></p> <hr> <h2><span><font face="Mihan-Iransans">در هنگام استفاده از تگ&nbsp;Canonical به چه نکاتی توجه کنیم ؟</font></span></h2> <p><font face="Mihan-Iransans">سعی کتید در هنگام استفاده از تگ&nbsp;Canonical به نکات زیر توجه بیشتری داشته باشید تا بالاترین بازدهی را بگیرید :</font></p> <blockquote readability="5"> <p><font face="Mihan-Iransans">معرفی و آموزش استفاده از تگ Canonical</font></p></blockquote> <ul> <li> <h3><span><font face="Mihan-Iransans"><strong>تگ&nbsp;</strong><strong>Canonical</strong><strong>&nbsp;می‌تواند خود ارجاعی (</strong><strong>self-referential</strong><strong>) باشد&nbsp;</strong>:</font></span></h3></li></ul> <p><font face="Mihan-Iransans">شما میتوانید تگ&nbsp;canonical را در صفحه ای که برای شما نیز ارجعیت دارد استفاده کنید ، یعنی اگر در صفحه های 1 ، 2 ، 3 شما محتوای تکراری دارید و صفحه 2 ، صفحه اصلی شما میباشد میتوانید از این تگ در صفحه 2 نیز استفاده کنید و آدرس همان صفحه را وارد کنید .</font></p> <ul> <li> <h3><span><font face="Mihan-Iransans"><strong>از تگ&nbsp;</strong><strong>Canonical</strong><strong>&nbsp;در صفحه اصلی وب‌سایت استفاده کنید :</strong></font></span></h3></li></ul> <p><font face="Mihan-Iransans">محتوای تکراری&nbsp;صفحه اصلی وب سایت همیشه یکی از مشکلات اصلی میباشد و ممکن است با چندین آدرس مختلف شناسایی شود ، و کاربران از چند آدرس مختلف به آن ارجاع کنند ، این امر ممکن است باعث کاهش رتبه سایت شما شود پس بهتر است از این تگ برای جلوگیری از محتوای تکراری و مشکلاتِ پیش‌بینی نشده‌ای نظیر کاهش رتبه صفحات استفاده کنید.</font></p> <ul> <li> <h3><span><strong><font face="Mihan-Iransans">از ارسال سیگنال‌های مخلوط و مبهم بپرهیزید:</font></strong></span></h3></li></ul> <p><font face="Mihan-Iransans">به زبان ساده میتوانیم بگوییم که ، موتور های جست و جو گر را گیج نکنید ! به عنوان مثال اگر شما صفحه X را دارید و از تگ&nbsp;canonical برای صفحه Y استفاده کرده اید ، در صفحه Y از این تگ برای صفحه X استفاده نکنید ، و یا اینکه صفحه Y را به صفحه X دایرکت نکنید ، تمامی این کارها به معنای یک سیگنال نامشخص برای&nbsp; موتور جست و جو است و&nbsp; در این حالت معمولا موتور جست و جو تگ&nbsp;canonical را اصلا در نظر نمیگیرید . همچنین از تگ&nbsp;canonical به صورت زنجیری استفاده نکنید (X-&gt;Y -&gt; T و…) در هر حالت تلاش کنید که یک سیگنال ساده به موتور جست و جو بفرستید تا بهتر تگ canonical را شناسایی کند .&nbsp;<em>معرفی و آموزش استفاده از تگ Canonical</em></font></p> <ul> <li> <h3><span><font face="Mihan-Iransans"><strong>از تگ&nbsp;</strong><strong>Canonical</strong><strong>&nbsp;برای صفحاتی با محتوای نسبتاً مشابه نیز استفاده کنید:&nbsp;</strong></font></span></h3></li></ul> <p><font face="Mihan-Iransans">ممکن است فکر کنید که این تگ ، تنها برای استفاده در صفحاتی با محتوای یکسان به کار میرود ، ولی&nbsp;بهتر است از این تگ برای صفحاتی با محتوای نسبتاً مشابه نظیر صفحات دسته‌بندی محصولات فروشگاه‌های اینترنتی نیز استفاده کنید. این صفحات با وجود شباهت زیاد در نوع محصولات، توضیحات و چینش مکانی آنها کمی با یکدیگر متفاوت هستند. به یاد داشته باشید که نسخه‌های غیرکانونی ممکن است در نتایج جستجو ایندکس نشوند و در مقابل نیز، اگر تفاوت صفحات با یکدیگر زیاد باشد، موتورهای جستجو احتمالاً تگ Canonical را در نظر نخواهند گرفت.</font></p> <ul> <li> <h3><span><font face="Mihan-Iransans"><strong>با استفاده از تگ&nbsp;</strong><strong>Canonical</strong><strong>&nbsp;می‌توان به صفحات خارجی نیز لینک داد:&nbsp;</strong></font></span></h3></li></ul> <p><font face="Mihan-Iransans">اگر شما صاحب چند وب سایت هستید ،&nbsp;در این مواقع، می‌توانید با استفاده از تگ Canonical تمامی وب‌سایت‌ها را کنترل کرده و قدرتِ رتبه‌بندی را تنها بر روی یکی از سایت‌ها متمرکز کنید . البته این کار شما و کانونی سازی از&nbsp;از رتبه‌بندی وب‌سایت‌های غیرکانونی جلوگیری میکند . پس قبل از استفاده این تگ از مفید بودن آن برای کارتان اطلاع پیدا کنید .</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">شما میتوانید از چندین تگ&nbsp;Canonical هم در یک صفحه استفاده کنید ولی باید توجه داشته باشید که&nbsp;هدف ما از به‌کارگیری این تگ، نشان دادن مطلبی با بالاترین ارزش است و صفحاتی با محتوای مشابه میباشد .</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">توجه داشته باشید که اگر در صفحات&nbsp; شما که از تگ&nbsp;Canonical برای آنها استفاده کرده اید ، تفاوت زیادی باشد ، ممکن است گوگل تگ&nbsp;Canonical را نادیده گرفته و صفحات را ایندکس کند ، البته به لطف گوگل اگر شما آدرس صفحات را اشتباه وارد کنید و یا به هر دلیلی نتوان به انها دسترسی داشت ، گوگل آنها را نادیده میگیرد .</font></p> <h2><span><font face="Mihan-Iransans">استفاده تگ&nbsp;Canonical در شبکه های اجتماعی</font></span></h2> <p><font face="Mihan-Iransans">شبکه های اجتماعی مانند Facebook&nbsp; و twitter نیز با تگ&nbsp;Canonical سازگاری دارند ، به این معنی که&nbsp;اگر شما یک URL که به شکل Canonical به آدرسی دیگر اشاره دارد را در فیس‌بوک به اشتراک بگذارید، فیس‌بوک جزئیات و اطلاعات را از آدرس کانونی به اشتراک می‌گذارد. توئیتر نیز مشابه فیسبوک عمل میکند .</font></p> <h2><span><font face="Mihan-Iransans"><strong>تنظیم تگ&nbsp;</strong><strong>Canonical</strong><strong>&nbsp;در افزونه&nbsp;</strong><strong>Yoast</strong></font></span></h2> <p><font face="Mihan-Iransans">اگر از سیستم مدیریت محتوای وردپرس و افزونه Yoast&nbsp; استفاده میکنید ، به راحتی میتوانید با این افزونه تگ&nbsp;Canonical را در صفحات مختلف اجرا کنید . برای انجام اینکار کافیست به بخش افزونه&nbsp;Advanced رفته و در&nbsp;Canonical URL آدرس مد نظر خودتان را وارد کنید .</font></p> <blockquote readability="5"> <p><font face="Mihan-Iransans">معرفی و آموزش استفاده از تگ Canonical</font></p></blockquote> <h2><span><font face="Mihan-Iransans">استفاده از تگ&nbsp;Canonical یا&nbsp;ریدایرکت ۳۰۱ ؟</font></span></h2> <p><font face="Mihan-Iransans">به دلیل اینکه تگ&nbsp;Canonical به شما امکان انتقال به لینک های خارجی را میدهد کاربری مشابه ریدایرکت را ایفا میکند ، اگر مجبور به انتقال دامنه وب سایت خودتان شدید و دسترسی یا تمایل استفاده از ریدایرکت را نداشتید ، میتوانید با استفاده از تگ&nbsp;Canonical در صقحات وب خودتان ، انتقال را به خزنده های جست و جو گر ها اطلاع بدهید تا مطلب با آدرس جدید را برای شما ایندکس کنند .</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">البته تفاوت هایی هم در روش ریدایرکت و تگ&nbsp;Canonical&nbsp; میباشد ، به صورتی که اگر شما تگ&nbsp;Canonical را صفحه استفاده کنید ، فقط خزنده های جست و جوگرها به صفحه جدید منتقل میشوند و کاربران در صفحه فعلی باقی می مانند ، اما در ریدایرکت همه بازدیدکنندگان و خزنده ها ، به وب سایت با آدرس جدید منتقل میشوند . <strong>معرفی و آموزش استفاده از تگ Canonical</strong></font></p> <hr> <h2><font face="Mihan-Iransans">نتیجه گیری پایانی</font></h2> <p><font face="Mihan-Iransans">تگ&nbsp;Rel=Canonical ابزاری است ، بسیار قدرمتند برای بهینه سازی و سئوی وب سایت شما ، اما همان قدر که این ابزار قدرمتند است ، در صورت استفاده نادرست و اشتباه باعث از دست رفتن رتبه و جایگاه وب سایت شما میشود .</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">در واقع استفاده از تگ&nbsp;Canonical اصلا دشوار نیست ! ولی باید توجه کنید که به صورت درست و به جا از ان استفاده کنید تا شاهد تاثیر عمیق این تگ بر رویه سئو وب سایت خودتان باشید .</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">امیدوارم این مقاله توانسته باشد روش کار تگ Rel=Canonical را به همراه مزایا و معایب آن به خوبی توضیح داده باشد.</font></p> <hr> <p><a href="https://oghost.ir/web-hosting/"><strong><span><font face="Mihan-Iransans">خرید هاست ارزان</font></span></strong></a></p> <hr> <p><font face="Mihan-Iransans">منبع :</font></p> <div class="star_ratings" readability="7"> <p><i class="fa fa-star"><font face="Mihan-Iransans">به این مطلب امتیاز دهید.</font></i></p></div><i class="fa fa-star"><font face="Mihan-Iransans"> </font><div class="information"><span><i class="fa fa-eye"><font face="Mihan-Iransans">بازدید : 7 views بار</font></i></span><i class="fa fa-eye"><font face="Mihan-Iransans"> <span><i class="fa fa-list">دسته بندی : <a href="http://needwebmaster.ir/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/" rel="category tag">دسته‌بندی نشده</a></i></span></font><i class="fa fa-list"><font face="Mihan-Iransans"> <span><i class="fa fa-clock-o">تاریخ : 20 دسامبر 2017</i></span></font><i class="fa fa-clock-o"><font face="Mihan-Iransans"> </font><span><i class="fa fa-share-alt"><font face="Mihan-Iransans">به اشتراک بگذارید : </font><a title="فیسبوک" href="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://android808.mihanblog.com" rel="nofollow" target="_blank"><i class="fa fa-facebook-official"></i></a><i class="fa fa-facebook-official"><a title="گوگل پلاس" href="http://plus.google.com/share?url=http://android808.mihanblog.com" rel="nofollow" target="_blank"><i class="fa fa-google-plus-square"></i></a><i class="fa fa-google-plus-square"><a title="تویتر" href="http://twitter.com/home?status=http://android808.mihanblog.com" rel="nofollow" target="_blank"></a><a title="دیگ" href="http://digg.com/submit?url=http://android808.mihanblog.com" rel="nofollow" target="_blank"><i class="fa fa-digg"></i></a><i class="fa fa-digg"><a title="یاهو" class="yho" href="ymsgr:sendim?http://android808.mihanblog.com"><i class="fa fa-yahoo"></i></a></i></i></i></i></span></i></i></i></div></i></div></li></div></ul></div> text/html 2017-12-29T15:05:03+01:00 android808.mihanblog.com حسین احمدی نصف فونت در وردپرس http://android808.mihanblog.com/post/98 <div id="explanation"> <h1><font face="Mihan-Iransans">نصف فونت در وردپرس | نید وبمستر<span class="small"> </span></font></h1> <p><font face="Mihan-Iransans"><acronym title="Really Simple Syndication"></acronym></font></p> <p></p></div> <div id="content"> <ul> <div class="article"> <li><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://android808.mihanblog.com/" rel="bookmark">نصف فونت در وردپرس | نید وبمستر</a> </font><div> <p><font face="Mihan-Iransans">نصف فونت در وردپرس</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">تغییر خودکار فونت وردپرس با افزونه Persian Fonts ، ممکن است بعد کار سخت و&nbsp;طاقت فرسای ترجمه قالب در وردپرس ، نوبت به تغییر فونت ها و اعمل تغییرات در آن برسد که این کار بسیار دشوار و سخت است و شاید اصلا بیخیال این بخش بشید .</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">امروز در اوجی هاست برای شما عزیزان پلاگینی را آماده معرفی کرده ایم که به راحتی به شما امکان تغییر فونت وب سایت و قالب را میدهد .</font></p> <h2><font face="Mihan-Iransans">تغییر خودکار فونت وردپرس با افزونه Persian Fonts</font></h2> <p><font face="Mihan-Iransans">نام این افزونه&nbsp;Persian Fonts میباشد و برپایه&nbsp;font-face فونت های وب سایت را تغییر&nbsp; میدهد . شما با این افزونه میتوانید به راحتی و بدون نیاز به وقت گذاشتن برای ویرایش تک تک فایل های CSS ، فونت وب سایت را به فونت های پارسی مختلف تغییر بدهید .</font></p> <div readability="30.7446134347"> <p><font face="Mihan-Iransans">در نسخه 1.6 این افزونه ، تمامی فونت های زیر توسط افزونه پشتیبانی میشوند و در آن موجود هستند :</font></p> <ul> <li><font face="Mihan-Iransans">B Hamid </font></li><li><font face="Mihan-Iransans">B Bardiya </font></li><li><font face="Mihan-Iransans">B Titr </font></li><li><font face="Mihan-Iransans">B Yekan </font></li><li><font face="Mihan-Iransans">B koodak </font></li><li><font face="Mihan-Iransans">B Homa</font></li></ul> <p><font face="Mihan-Iransans">احتمالا در نسخه های بعدی تعداد بیشتری فونت افزوده شده و کامل خواهند شد .</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">نکته : تگ های موجود در افزونه مربوط به فایل های css&nbsp;&nbsp;قالب‌های ۲۰۱۱ ٬ ۲۰۱۲ میباشد . البته شما میتوانید با ویرایش دستی&nbsp;def.css تگ ها را تغییر و تگ های دلخواه خودتان را اضافه کنید .</font></p> <h2><font face="Mihan-Iransans">نصب و راه اندازی افزونه persian fonts</font></h2> <p><font face="Mihan-Iransans">در اولین قدم شما باید اقدام به نصب افزونه نمایید ، لینک افزونه در پایان این مقاله موجود است .</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">پس از نصب افزونه ، گزینه ای در پنل مدیریت وردپرس با عنوان “<strong>&nbsp;افزودن فونت</strong> ” افزوده میشود .</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">برای افزودن هر فونت کافیست دستور ‘font-family:’font name را وارد کرده و به جای name font نام فونت مد نظر خود را قرار دهید.</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">پس از اینکه فونت ها را افزودید ، در بخش ویرایشگر میتوانید آنها را مدیریت ( ویرایش و سایر تغییرات ) کنید .</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">برای دانلود افزونه persian fonts رویه لینک زیر کلیک کنید .</font></p> <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="92Le1Ad7In"> <p><a href="https://wordpress.org/plugins/persian-fonts/"><font face="Mihan-Iransans">Persian Fonts</font></a></p></blockquote></div> <div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font face="Mihan-Iransans"><a href="https://oghost.ir/" target="_blank" title="هاست ارزان" style="text-decoration-line: none; color: rgb(12, 119, 190); font-size: 24px; font-weight: 700; text-align: justify; background-color: rgb(253, 253, 253);">خرید هاست ارزان</a><br></font><hr> <hr> <p><font face="Mihan-Iransans">منبع :&nbsp;<a href="https://oghost.ir/2017/12/18/تغییر-خودکار-فونت-وردپرس-با-افزونه-persian-fonts/">تغییر خودکار فونت وردپرس با افزونه Persian Fonts</a></font></p> <div class="star_ratings" readability="7"> <p><i class="fa fa-star"><font face="Mihan-Iransans">به این مطلب امتیاز دهید.</font></i></p></div><i class="fa fa-star"><font face="Mihan-Iransans"> </font><div class="information"><span><i class="fa fa-eye"><font face="Mihan-Iransans">بازدید : 8 views بار</font></i></span><i class="fa fa-eye"><font face="Mihan-Iransans"> <span><i class="fa fa-list">دسته بندی : <a href="http://needwebmaster.ir/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/" rel="category tag">دسته‌بندی نشده</a></i></span></font><i class="fa fa-list"><font face="Mihan-Iransans"> <span><i class="fa fa-clock-o">تاریخ : 20 دسامبر 2017</i></span></font><i class="fa fa-clock-o"><font face="Mihan-Iransans"> </font><span><i class="fa fa-share-alt"><font face="Mihan-Iransans">به اشتراک بگذارید : </font><a title="فیسبوک" href="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://android808.mihanblog.com" rel="nofollow" target="_blank"><i class="fa fa-facebook-official"></i></a><i class="fa fa-facebook-official"><a title="گوگل پلاس" href="http://plus.google.com/share?url=http://android808.mihanblog.com" rel="nofollow" target="_blank"><i class="fa fa-google-plus-square"></i></a><i class="fa fa-google-plus-square"><a title="تویتر" href="http://twitter.com/home?status=http://android808.mihanblog.com" rel="nofollow" target="_blank"></a><a title="دیگ" href="http://digg.com/submit?url=http://android808.mihanblog.com" rel="nofollow" target="_blank"><i class="fa fa-digg"></i></a><i class="fa fa-digg"><a title="یاهو" class="yho" href="ymsgr:sendim?http://android808.mihanblog.com"><i class="fa fa-yahoo"></i></a></i></i></i></i></span></i></i></i></div></i></div></li></div></ul></div>